Headlines News :
Home » , , » Ayat-ayat Alquran & Hadist Tentang Nabi Isa

Ayat-ayat Alquran & Hadist Tentang Nabi Isa

Written By Islam Dalam Fakta on Selasa, 01 Januari 2013 | 00.10

Biar pada tahu dan nggak usah buang waktu.

Di dalam perenungan saya menemukan sebuah kesimpulan, bahwa semua orang Kristen sudah menerima anugerah keselamatan. Sedangkan saya masih terus berdoa siang dan malam meminta-minta untuk diberi keselamatan. Dari situ saya bertambah semangat untuk mengkaji lebih dalam pernyataan ayat-ayat Al Qur'an. Mulai dari surat Al Faatikha sampai surat An nas. Dimana penekanan surat Al Faatikhah terletak pada ayat 5 dan 6, yang mana manusia diperintahkan untuk menyembah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah saja, supaya manusia diberi hidayah (petunjuk) Allah kejalan yang lurus.

"Iyyaa kana 'budu wa iyya kanasta 'iin Ihdinassh shroo thol mustaqiim"
"Hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan tunjukilah kami jalan yang lurus." Qs. 1:5-6

Saya teruskan membaca Al Qur'an ayat demi ayat, surat demi surat saya temukan jawabannya yang berbunyi:

"wa innahu la ilmul lisaati fala tamtarunna biha wattabi un, hadzaa shiraatum mustaqiim."
"Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus. Az Zukhruf 43:61

Di situ Al Qur'an menyatakan bahwa Isa memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Timbul pertanyaan dalam hatiku: "Bukankah hanya Allah SWT yang mengetahui tentang hari kiamat itu?" Sebab kalau menurut pernyataan Al Qur'an Surat Luqman, bahwa pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah.

"Innallaha 'indahu 'ilmussa 'ati wa yunazzilul ghoitsa..."
"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan Hari Kiamat itu..." Qs. Luqman 31: 34

Tapi mengapa Isa juga mengetahui, lalu siapakah sebenarnya sosok manusia yang bernama Isa itu?

Untuk mengetahui lebih lanjut siapakah sebenarnya Isa Almasih itu, saya bolak-balik membaca Al Qur'an. Lalu di saat saya membaca surat Ali Imron 3:45, disitu ketemukan jawaban yang bunyinya demikian:

"idz qolatil malaikatu ya maryama innalloha yubasysyiruki bi kalimatim minhus muhul masihu 'isabnu maryama wajihan fiddunya wal akhiroti wa winal muqarrobin"
"Ketika Malaikat berkata: Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat dari pada-Nya namanya Al masih Isa Putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang yang terdekat dengan Tuhan".
Qs. 3:45

Saya merasa tersentak melihat pernyataan ayat di atas itu, mata rohani saya semakin menyadari dan memahaminya. Karena dengan jelas dan tegas ayat itu mengatakan bahwa Isa dalam pra keberadaan-Nya atau sebelum ada di dalam kandungan Maryam adalah Kalam atau Firman dari Allah. Kata Almasih artinya yang diurapi, yang ditahbiskan atau yang dinobatkan, serta diikuti dengan kata Wajihaan fiiddunyaa wal akhirah, yang artinya terkemuka di dunia dan di akhirat. Jadi secara tersirat dan tersurat ayat ini menyatakan bahwa Isa itu pada hakikatnya adalah Firman Allah yang menjadi manusia diurapi dengan status kedudukan terkemuka di dunia dan di akhirat

Pertanyaannya, siapakah oknum yang punya kedudukan dan kehormatan terkemuka di dunia dan di akhirat kecuali Allah SWT. Lalu, siapakah sebenarnya Isa itu? Sebab tidak manusia, nabi, rasul sampai malaikat pun yang punya kedudukan atau kehormatan terkemuka di dunia dan di akhirat. Saya dibuat semakin bertanya-tanya dan akhirnya saya temukan juga jawabannya dalam Surat An Nisaa 4:171 yang saya ambil pointnya saja demikian bunyinya:

"Innamaal masiikhu Isabnu maryama Rasulullah wa kalimatuhu al qohaa ilaa maryama wa rukhu minhu". Artinya: "Sesungguhnya Almasih Isa Putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan kalimat-Nya yang disampaikan kepada Maryam, dan Roh dari-Nya". Qs. 4:171

Dari sini bisa saya simpulkan bahwa ayat di atas menyatakan Isa Almasih itu utusan Allah, Isa Almasih itu Firman Allah, Isa Almasih itu Roh Allah, ayat itu juga didukung Hadits Shahih Bukhari (HSB) 1496 dan Hadits Anas Bin Malik hal. 72:

Isa faa innahu Rohulullah wa kalimatuhu.
Isa itu sesungguhnya Roh Allah dan Kalam Allah.

Disamping itu saya juga membaca pernyataan Hadits Shokhih Musfim dan Hadits Shokhih Bukhori yang mengatakan:

"Wal ladzi nafsi bi yadihi layusyikanna ayyanzila fi kumubnu maryama hakamam muqsithon"
"Demi Allah yang jiwaku di tangan-Nya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa Anak Maryam akan turun ditengah-tengah kamu. Dia akan menjadi Hakim yang adil."
HSM 127, HSB 1090

Kembali timbul sebuah pertanyaan lagi dalam hatiku, "Siapakah sebenarnya Isa Al Masih itu?" Karena kalau menurut pernyataan di dalam Al Qur'an, bahwa Allah itulah Hakim yang seadil-adilnya.

"Alaysallahu bi akh khamil khakhimin"
"Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya"
Qs. At Tiin 95:8

Walaupun semuanya itu sudah jelas, tetapi saya tetap belum mau mempercayai dan mengimani Yesus itu adalah Tuhan dan Juruselamat saya. Karena masalah keyakinan, kepercayaan dan keimanan, tidak segampang orang membalikkan telapak tangan langsung terima dan diaminkan atau tidak semudah orang yang beli jajan di pinggir jalan langsung ditelan jadi kenyang. Tetapi ini masalah hati nurani yang suci, maka membutuhkan pencerahan, penerangan Sang Ilahi Yang Maha Suci supaya hati nurani ini dapat mengambil suatu keputusan untuk menyatakan keberanian tentang kebenaran yang datang dari Tuhan Pencipta dan Penguasa Semesta Alam.

Maka untuk mendukung dan memperkuat semuanya itu saya langsung terus untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari Al Qur'an maupun Hadits yang berkaitan dengan kesaksian dan pengakuan mengenai pernyataan tentang isa Almasih itu:

Dalam Al Qur'an:

1. Qs. 19:19
Isa Al Masih seorang anak laki-laki yang suci.
2. Qs. 19:21
Isa Al Masih sebagai tanda bagi manusia dan rahmat dari Tuhan.
3. Qs. 3:46, 5:19, 20, 110:
Isa Al Masih semasa dalam buaian dan ayunan sudah bisa berbicara dengan manusia.
4. Qs. 19:31
Isa Al Masih seorang yang diberkati Allah dimana saja berada.
5. 3:49, 5:110
Isa membuat burung, menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan penyakit sopak (lepra) dan menghidupkan orang mati.
6. Qs. 3:45
isa adalah Kalam Allah, terkemuka di dunia dan di akhirat.
7. Qs. 4:171
Isa Al Masih utusan Allah, Kalam Allah dan Roh Allah.
8. Qs. 21:91
Isa dan ibunya dijadikan tanda yang besar bagi semesta alam.

Dalam Hadits:

1. HSB. 1496
Isa itu utusan Allah, Kalam Allah, Roh Allah.
2. HSB. 1090
Isa akan turun menjadi Hakim yang adil.
3. H. Anas bin Malik hal. 72
Isa Roh Allah dan Kalam Allah
4. HSM Jilid I hal. 74
Isa adalah Iman Mahdi dan Hakim yang adil
5. H. Ibnu Majah:
Tidak ada Imam Mahdi selain Isa putra Maryam.

Dengan dukungan dan pernyataan beberapa ayat-ayat Al Qur'an dan Hadits perasaan saya seperti disinari dengan pancaran terang kebenaran untuk terus melangkah menuju "Jalan Keselamatan". Tetapi ada satu hal yang membuat saya berat melangkah untuk berjalan terus menuju ke puncak keputusan, yaitu masalah amal yang selama ini sudah saya kumpulkan sejak dari awal dengan jerih payah ibadah yang melelahkan dan memakan kurun waktu yang cukup panjang. Sebab menurut ajaran agama Islam, apabila orang itu sudah murtad (keluar) dari agama Islam segala amal ibadahnya akan musnah terhapus. Padahal bekal untuk menuju kehidupan kekal harus disertai dengan banyak amal.

Dari sini saya kembali dihantui perasaan takut, kuatir, keraguan, kebimbangan dan kebingungan. Saya lantas terus kembali buka-buka Kitab Hadits dan Al Qur'an. Pada saat membuka Hadits Shohih Muslim, saya temukan jawaban persoalan amal yang sangat melegakan dan memuaskan di HSM no. 2412-2414 yang menjelaskan dengan gamblang yaitu:

" 'Anjaabir qaala sami'tun nabiyya sholallahu 'alaihi wa sallam yaquulu: laa yud khilu akhadan minkum 'amluhul jannah, wa laa yujiiruhu minannaar. Wa laa anaa. illa birakh matin minallah"
" Dari Jabir r.a katanya dia mendengar Nabi Saw. bersabda: "Bukan amal seseorang yang memasukkannya ke Surga atau melepaskannya dari neraka, termasuk juga aku, tetapi ialah semata-mata rahmat Allah Swt. belaka" HSM 2412-2414

Dan Al Qur'an pun juga menyatakan dengan jelas yaitu Qs. 44:40-42,

"Inna yaumal fashli miiqaatuhum ajma 'iin"
"Sesungguhnya hari keputusan (hari kiamat) itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya" Qs. 44:40

"Yauma laa yuqhnii maulan 'anmaulan syaian walaahum yunsharuun"
"Yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikitpun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan" Qs. 44:41

"Illa man rrakhimallahu innahu huwal 'aziizurrokhiim."
"Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang." Qs. 44:42

Kesimpulannya Qs. Ad Dukhaan ayat 40-42 menyatakan:
Pada hari keputusan (penghakiman, pengadilan) tak seorangpun kerabat yang bisa memberi manfaat (pertolongan) kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah.

Ternyata menurut pernyataan Qs. 19:21
Bahwa Isa itulah yang dijadikan tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Tuhan.

"Qaala kadzaliki qaala rabbuka huwa 'alayya hayyinum wa linaj 'alahu, ayatanllinnaasi..."
"Jibril berkata: Demikianlah Tuhanmu berfirman, "Hal itu adalah mudah bagiku: dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami: dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."
Qs. Maryam 19:21


Sumber : Mengenal Islam
Share this article :

241 komentar:

 1. setah saya baca artikel ini sampai habis, dan yang mau saya tanya kan berarti anda mendukung kristen dund bukan islam??? sekalipun anda jelaskan semua ayat2 alquran dan hadist?? yang pasti soal ayat dan hadis anda lebih mahir drpada saya....

  BalasHapus
  Balasan
  1. Jadi ceritanya penulis blog ini mencari ayat2 dalam alquran untuk mendukung dogma bahwa jesus itu Tuhan. hehehe maksa banget, apa di injil tidak ada dalilnya???? iya kali :)

   yohanes 1:18 : Tidak seorangpun yang pernah melihat Allah; tetapi Anak Tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakan-Nya. (JIKA JESUS ADALAH ALLAH BERARTI MANUSIA MELIHAT ALLAH, bertentangan dg ayat ini. Maksud anak tunggal allah ini bukan anak biologis tapi ruh yg ditiup melalui malaikat jibril, SETELAH RUH ALLAH TURUN KE BUMI DAN MENJADI MANUSIA, MAKA jesus itu hanya MANUSIA yg derajatnya sebagai NABI/RASUL BAGI BANGSA ISRAEL)

   yohanes 1:51 : Lalu kata Yesus kepadanya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." (yesus mengatakan malaikat2 Allah - artinya yesus bukan Allah sendiri)

   Keluaran 33: 20 : “Dan Tuhan berfirman: Engkau tidak tahan memandang wajah-Ku, sebab tidak ada orang yang memandang Aku yang dapat hidup.” (MENURUT AYAT INI JESUS BUKAN TUHAN, KARNA TIDAK ADA YG TAHAN MELIHAT WAJAH TUHAN)

   Yohanes, 20:17 "...... Aku akan pergi kepada Bapaku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu.” (JESUS MENGAJAK UMATNYA UNTUK PERGI KEPADA BAPANYA DAN ALLAHNYA. SIAPAKAH YG DIMAKSUD BAPANYA DAN ALLAHNYA? TIDAK LAIN ADALAH ALLAH SWT (TUHAN YG DISEMBAH SELURUH NABI2 ISRAEL SAMPAI MUHAMMAD SAW.)

   Yohanes 8:54 : Yesus menjawab, “Jika Aku memuliakan diri-Ku sendiri, kemuliaan-Ku itu tidak ada artinya; Bapa-Kulah yang memuliakan Aku, yang tentang-Nya kamu berkata, ‘Dia adalah Allah kami.’” (SAYA ULANGI, DIA ADALAH ALLAH KAMI, YAITU ALLAH SWT, TUHANNYA nabi abraham, isac, jacob, solomon, david, moses, jesus dan muhammad)

   Matius, 4:10 : Maka berkatalah Yesus kepadanya: "Enyahlah, Iblis! Sebab ada tertulis: Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti!" (ayat ini menjelaskan bahwa iblis menggoda yesus dg kerajaan dan kemegahan agar jesus mau menyembahnya, tapi jesus bilang bahwa yg harus disembah hanyalah ALLAH)

   Matius 18:19 : Dan lagi Aku berkata kepadamu: Jika dua orang dari padamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga.(jesus mengatakan bahwa yang akan mengabulkan doa adalah bapanya/allahnya, jadi bukan dia sendiri karna dia BUKAN TUHAN, hanya sebagai NABI)

   Matius 18:21 : Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus: "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali?" (ayat ini sering dijadikan hujjah bahwa murid2nya memanggil dia TUHAN, berarti jesus TUHAN? BUKAN karna dalam versi asli dan inggris menggunakan kata LORD dan MASTER. LORD bisa berarti raja, tuan, dll, master = guru)

   Hapus
  2. "Then Peter came and said to him, Lord, what number of times may my brother do wrong against me, and I give him forgiveness? till seven times?

   "At that point Peter got up the nerve to ask, "Master, how many times do I forgive a brother or sister who hurts me? Seven?"

   Ayat - ayat lain yang ada sebutan TUHAN ke jesus dari murid2nya, sebenarnya dalam versi yunani menggunakan kata κύριε yg artinya SIR, LORD, (TUAN) BUKAN TUHAN (SILAHKAN CEK SENDIRI).

   Lukas 18:19 : Jawab Yesus: "Mengapa kaukatakan Aku baik? Tak seorangpun yang baik selain dari pada Allah saja.

   Matius 19:17 : Jawab Yesus: "Apakah sebabnya engkau bertanya kepada-Ku tentang apa yang baik? Hanya Satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." (turuti segala perinta Allah, TUHAN SEMUA MANUSIA , jesus hanya nabi bagi bangsa israel)

   Matius 19:28 : Kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaan-Nya, kamu, yang telah mengikut Aku, akan duduk juga di atas dua belas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel.

   Yesaya 43:11 : Aku, Akulah TUHAN dan tidak ada juruselamat selain dari pada-Ku. (Pasal ini membahas kelepasan Israel dari pembuangan di Babel. INI TERMASUK PASAL PERJANJIAN LAMA, JADI BUKAN PENGAKUAN JESUS KEPADA MURID2NYA TAPI FIRMAN ALLAH KEPADA BANGSA ISRAEL)

   Markus 12:29 : Jawab Yesus: "Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. (DENGAN GAMBLANG JESUS MENGATAKAN BAHWA TUHAN adalah ALLAH KITA, TUHAN ITU SATU, BUKAN TIGA)

   Markus 12:32 : Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus: "Tepat sekali, Guru, benar kata-Mu itu, bahwa Dia esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. (KATAKAN ALLAH ITU SATU, TIDAK TUHAN SELAIN ALLAH - Laa Ilaaha Illallah)

   Yohanes 5:44 : ...... Allah maha Esa"

   Yohanes 17:3 : Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. (SANGAT JELAS MENGATAKAN JESUS KRISTUS YANG ENGKAU UTUS / NABI DAN RASUL , BUKAN TUHAN)

   Hapus
  3. 14:6 Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.

   Hapus
  4. kalian(kristiani) ini aneh... tidak tepat anda mencoba mengkritik al_qur...karena al-quran diturunkan untuk melengkapi semua ajaran yang sebelumnya...bedanya : al_quran diturunkan untuk semua makhluk allah di muka bumi( manusia dan jin)...
   sedangkan alkitab diturunkan hanya untuk kaum bani israel...(artinya jelaskan)
   @joemeng---> menurut saya jesus itu mengatakan benar...hanya dia mengatakan itu,untuk dijaman dia dan hanya untuk kaum bani israel... dan dalam al_quran juga terdapat injil,taurat dan zabur.. jadi apabila kalian membaca surat siti maryam itu merupakan injil yang berada didalam al_quran...hanya menjelaskan kenapa isa turun kemuka bumi,,, melainkan memberikan agama allah yang kalian sebut(kristen) kepada kaum bani israel,..jadi bukan berarti al_quran nyuruh orang islam masuk kristen. begitu saja kok ngak paham...terus dalam al_quran ada juga mengajarkan taurat dan zabur.... terus menurut anda , apakah kami juga dusuruh masuk agama yahudi???? saya cuma mengingatkan dan menegaskan kepada anda semua kaum ahli alkitab dan taurat, bahwa al_quran diturunkan untuk menyempurnakan ajaran2 atau agama2 sebelumnya(seperti isa datang untuk menyempurkan ajaran zabur dan taurat)...dan didalam al_quran juga sudah terdapat taurat,zabur dan injil.
   jadi percuma kalian semua mau memutar-mutar isi2 yang terkandung didalam al_quran...karena kalian jadi terlihat menjadi tolol...dan idiotnya seperti para pendeta kalian...
   salam

   Hapus
  5. Perlu digaris bawahi hanya satu manusia yang punya gelar begitu banyak....yaitu manusia Yesus.....jadi tidak perlu penyempurna dari orang lain....Gelarnya Adalah : Allah..Tuhan...Anak Allah...Anak Tuhan....Guru....Hamba....Anak manusia....Alfa dan Omega....Terang dunia...Garam dunia....Nabi....Imam besar.....Hakim yang Adil....Mempelai pria....Raja Damai.......Air kehidupan...Penasehat Ajaib.....Juru selamat.....Utusan Allah...itulah gelar manusia Yesus yang banyak...kita mau bicara dari gelar yang mana.....supaya ga banyak perdebatan......karena klo membatasi gelar Yesus kita akan selalu berdebat dan ga ada habis2nya........

   Hapus
  6. yang sangat salah adalah orang-orang yg telah menyamakan nabi ALLAH isa as dengan yesus! isa as bukanlah yesus! mereka adalah dua sosok yg berbeda! salah satu contoh diantara perbedaan-perbedaannya yaitu isa as adalah seorang hamba,sedangkan yesus adalah seseorang yg mengaku sebagai tuhan! orang-orang yg di tangannya ada AL Quran yg menyamakan,bahkan mengganti isa as dengan yesus! tidak jauh berbeda dengan orang-orang yg di tangannya ada Injil ! hanya saja yng memegang injil telah lebih dahulu mengakui nya! banyak yg beranggapan,baik itu yg memegang injil,ataupun al quran kalau isa as dan jesus adalah satu sosok yg sama! cuma berbeda nama! ini sangat lah keliru,dan memilukan! isa as dengan semua kisahnya ada di dalam satu sosok! sedangkan yesus dengan semua kisahnya pun berada di sosok yg lain pula! percaya kah anda?? kita tunggu saja kemunculannya !! baik isa as maupun yesus,akan mengungkapkan kebenaran yg ada di masing-masing mereka.dan tentulah dngan pengakuan yg tidak sama ! Almasih isa as akan mengakui dirinya sebagai hamba,sedangkan alMasehi yesus akan mengakui dirinya sebagai tuhan!! silahkan menunggu,saya pun menunggu! dan cukuplah hanya Tuhan dengan segala kuasaNYA.semoga kita terlindungi dari semua fitnah dan tipu daya..saya yg meng Imani Zabur.Taurat,Injil dan jg Al quran,dan percaya pada satu Tuhan.yaituTuhan yg telah menciptakan Adam! Tuhannya Ibrahim,Tuhannya Musa,Tuhannya Daud dan juga Tuhannya Isa! cuma ada satu jalan keselamatan! semoga kita menempuhnya!

   Hapus
  7. SAYA ULANGI, DIA ADALAH ALLAH KAMI, YAITU ALLAH SWT, TUHANNYA nabi abraham, isac, jacob, solomon, david, moses, jesus dan muhammad'" .. ada penyusup dalam silsilah ini,.. si muhammad emang nya dia keturunan siapa??...

   Hapus
  8. hahahahahahahaha...Anda lucu...Asbun...

   Hapus
 2. Anda mengatakan hanya Isa yang memiliki kedudukan tinggi, lalu bagaimana dengan Muhammad sebagai penghulu para nabi??? Lalu bagaimana dengan Musa? Sedangkan Isa adalah penerus Musa dalam Taurat dan digenapkan dalam Injil?? Jika kita menyimpulkan secara rasional, maka Isa mengikuti hukum Musa, dan Musa mengikuti Muhammad sebagai penutup para nabi. Disimpulkan pula Isa mengikuti Muhammad. jadi persepsi Anda salah besar tentang Isa.

  BalasHapus
  Balasan
  1. keliatan juga anda benar2 tidak mampu mengartikan isi dalam alquran anda, berarti anda cuma diajarkan hanya menghapal quran (katam) tanpa mengerti artinya????

   Isa AS ialah jalan yang lurus yang patut diikuti

   Az Zukhruf, 43:61
   "Wa innahu la'ilmu lis saa'ati fa laa tamtarunna bihaa wa tabi'unni haadzaa shiraathum mustaqiim…"

   Dan sesungguhnya Isa itu benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat kerana itu janganlah kamu ragu tentang hari kiamat itu dan ikutlah Aku. Inilah jalan yang lurus …


   Isa AS berkuasa/terkemuka di dunia dan di akhirat

   Al Imran, 3:45
   "Idz qalatil malaikatu yaa Maryama innallaaha yubasyiruki bi kalimatim minhus muhul masihu 'isabnu Maryama wajihan fiddun-yaa wal akhirati wa minal muqarrabiin."

   Ketika malaikat berkata, hai Maryam sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan Kalimah daripadaNya namannya Al Masih putra Maryam, terkemuka di dunia dan di akhirat dan orang yang paling dekat pada Allah.

   jelas2 alquran anda mengakuinya, tetapi anda malah menyangkal???
   sungguh sangat aneh....

   Hapus
  2. dia ini kristen, bukan muslim... minhus apaan..minus maksudnya. ampunnnnnnnn...

   Hapus
  3. Domba memakai Al-Quran untuk menguatkan dogma Yesus yah?
   setahu saya:
   Yahudi (taurat) mendustakan kebenaran Kristen (InjiL) tapi kristen sebaliknya membenarkan taurat (yang dipegang yahudi).

   kisah ini terulang terhadap Islam:
   Yahudi (taurat) dan Kristen (InjiL) mendustakan kebenaran Islam (Al-Quran)
   dan sebaliknya Islam membenarkan adanya taurat dan Injil ..

   Selamanya yahudi takkan menggunakan Injil untuk membenarkan agamanya karena injil turun setelah taurat (yahudi menganggap injil itu Copy Paste Taurat) ..

   saya kaget kalau ada DOMBA yang menggunakan Al-Quran untuk membenarkan ajaran Injil sedangkan para DOMBA sendiri mendustakan Al-Quran sejak dulu kala ..

   Anda bercanda yah?

   Hapus
  4. saudara adhi

   saya setuju dengan komen anda. Sungguh , penulis blogger "islam dalam fakta" ini benar-benar telah memutar-mutarkan ayat-ayat al quran demi memenuhi tuntunan hawa nafsunya supaya ramai umat islam terkeliru dan memeluk ajaran kristian ini.


   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ

   “Hai orang-orang beriman, jika kamu mengikuti sebagian ahli kitab (yahudi & nasrani), niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman.“ (Qs. Ali Imran : 100)

   Hapus
  5. Berikut saya "share" jawapan Habib Munzir dari Forum Majelis Rasulullah, berkaitan hal ehwal bagaimana menerangkan pertanyaan kristiaan mengenai ayat quran berkenaan Isa a.s (untuk membidas pemutaran ayat al quran):-

   QS az zukhruf 61 dsb - 2007/10/26 07:25
   Assalamu'alaikum ...
   kepada habib/ ustadz yang saya hormati, alhamdulillah saya menemukan forum ini sekedar untuk mencari tau lebih ttg islam. Bbrp hr kemarn saya ditanya teman saya (kristen) dia menanyakan beberapa hal :
   1. apa maksud QS az zukhruf 61?seolah-olah yang megetahui kiamat adalah nabi isa yang mereka daulat Tuhan yesus?dan ikutilah jalanku niscaya ini jalan yang lurus?

   Re:QS az zukhruf 61 dsb - 2007/10/29 06:13
   Alaikumsalam warahmatullah wabarakatuh,

   Rahmat dan kebahagiaan semoga selalu menyelimuti hari hari anda

   Saudaraku yg kumuliakan,
   beribu maaf selama 10 hari saya tidak online hingga tak bisa menjawab pertanyaan anda

   saudaraku,
   1. yg dimaksud dalam ayat itu adalah turunnya Isa bin Maryam adalah tanda tanda hari kiamat, yaitu turunnya Isa as kelak di akhir zaman yg merupakan tanda2 hari kiamat. (Tafsir Aljalalain QS Azzukhruf 61, Tafsir Ibn Abbas QS Azzukhruf 61, Tafsir Aljalalain QS Azzukhruf 61).

   yg dimaksud INNAHU LA'ILMUN LISSAA'AH dalam ayat itu adalah : SUNGGUH DIA ITU (isa bin Maryam as) ADALAH TANDA KEDATANGAN HARI KIAMAT.

   mereka salah menafsirkan, mereka kira ILMUN disitu bermakna MENGETAHUI padahal maknanya bukan demikian, karena dalam qira;ah lainnya dikatakan LA'ALAMUN LISSA'AH (tanda hari kiamat), dan ILMUN LISSA'AH bermakna pengetahuan / pemberitahuan tentang hari kiamat,

   jika yg dimaksud adalah mengetahui hari kiamat maka tentu kalimatnya adalah LA'AALIMUN LISSA'AH. namun kalimatnya tidak demikian, mereka hanya asal menafsirkan, atau mengetahui namun membelokkan makna.

   Hapus
  6. maksud nya kita ini sama, kristen islam itu sama, nabi musa ada nya dimna ? ada injil ama alquran kan, Yesus pun di sebut jg kan di alquran, wlaupun di sebut nya Isa, gak ada kan di kitab weda atau tripitaka
   jadi apa yg mesti di ributin, kan kita sama ^^

   Hapus
  7. Bahasa kafir itu ga penting....utk mengimidasi orang lain....yang penting itu....tau jalan kesorga ga....

   Hapus
  8. Klo manusia Muhamad..hanya meramaikan saja sejarah para nabi...karena ga punya peranan apa2 di surga nanti.....klo ga percaya berdoa saja....dimana ruh nya sekarang.....pasti lagi nungguin sholawat umatnya.....dan doa umatnya mohon pengampunan karena ngaku nabi....Tuhan di sorga ga kenal nabi muhamad.....maaf ya..sob..saya bukan mengada-ada kita liat di surga nanti....

   Hapus
  9. "Islam menawarkan jawaban logis terhadap pertanyaan-pertanyaan penting tentang hidup dan kehidupan, yang pada akhirnya, tidak pernah saya dapatkan di Kristianitas," kata Streich.

   Islam Dalam Fakta: Ya jelaslah dekat sama Allah, dia kan SeorangNabi dan Rasul.

   Hapus
  10. "Islam menawarkan jawaban logis terhadap pertanyaan-pertanyaan penting tentang hidup dan kehidupan, yang pada akhirnya, tidak pernah saya dapatkan di Kristianitas," kata Streich.

   Islam Dalam Fakta: Ya jelaslah dekat sama Allah, dia kan SeorangNabi dan Rasul.

   Hapus
  11. Alkitab baik PL maupun PB adalah bukti dan fakta iman dan fakta sejarah...jadi dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya...sedangkan alquraan adalah ceritanya loncat2 dalam setiap pericop tidak menyelesaikan cerita....membuat umatnya bingung....dan setiap tulisan dalam alquran tidak jelas siapa yang menulis dan kapan ditulisnya....tidak ada pertanggung jawaban sejarah dan ceritanya seperti kutipan dari sumber lain dan yang anehnya nama setiap kitabnya..nama binatang semua....dan ada surat aljin lagi.......semua pasal dan ayat jsi ya ancaman..tidak ada jaminan utk masuk sorga......lalu bagaimana nasib orang yang mengimani quraan.....klo tidak dijamin masuk sorga kan kasian.......bahkan setelah abad masehi tidak ada lagi nabi...karena Yesus berfirman dalam kitab wahyu..1:8 Aku adalah alfa dan omega......yang pertama dan yang akhir......jadi tidak ada utusan terakhir yang patut diikuti.... .Yesus yang mulai dan Yesus juga mengakhiri......jadi klo alquraan mau berdiri sendiri jangan pakai nama2 semua nabi dari alkitabnya yahhdi dan nasrani.... cari aja nabi2 sebelum muhamad orang arab semua......setelah mengambil sejarah alkitab sekarang alkitab dibenci......mau jadi apa... pengikut muhamad.....lagi Allah tidak pernah mengutus nabi dari bangsa lain..kecuali dari israel...........klo begitu muslim jangan marah klo ada orang indonesia yang mengaku nabi selain orang arab......krn sekarang banyak orang indonesia ngaku sebagai nabi utusan Allah swt setelah muhamad.....ok bro....

   Hapus
  12. Nggak salah bro? bukannya Alkitab yang isinya amburadul nggak jelas, membingungkan. Allah swt pasti selalu memudahkan hambanya, termasuk menghafal Al Quran, makannya bnyak hafidz/penghafal Al Quran dan mereka mudah memahami artinya, kalian hafal nggak satu surat dalam Injilmu itu?

   Tentu ada jaminan masuk sorga pak, yaitu orang yang beriman dan beramal saleh, serta berbuat kebajikan.

   Hapus
 3. Tadi Gak percaya Al Qur'an, knapa dari pernyataaan2 anda diatas, anda seolah2 meyakini dan mempercayai Al-Qur'an???


  Dalam Artikel kamu yang lain menyebutkan Allah itu Setan, tetapi knapa kamu mempercayai ini

  "Isa faa innahu Rohulullah wa kalimatuhu.
  Isa itu sesungguhnya Roh Allah dan Kalam Allah."

  Gmn yg bener????

  BalasHapus
  Balasan
  1. Allah Berfirman dan menjelaskan:
   "Dia-lah Allah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu.
   Di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat[183], itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat[184].
   Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah.
   Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami."
   Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal. (Qs. Ali Imran : 7)

   Hapus
  2. Seharusnya semua isi alquraan yang mengatakan Isa adalah kalam Allah dihapus semua supaya ga ada perdebatan.....bener ga sob.....

   Hapus
  3. tidak perlu dan bahkan haram malah krn telah mengurangi kalam Allah,yg perlu dibenarkan adalah takwil atau tafsirnya isa kalam Allah adalah yg tepat di artikan semua perkataan dan tindak tanduk nabi isa itu hanyalah wahyu yg datangnya dari Allah,dan itu berlaku untuk semua rasul yg di utus krn apa yg disampaikan seorang utusan itu adalah menyampaikan kalam Allah baik apa yg di ucapkan dan di lakukan,seperti firman Allah yg bermaksud tidaklah apa yg dikatakan muhammad itu atas kesukaan nafsunya sendiri tetapi semuanya melainkan wahyu,jadi bisa di artikan muhammad itu sebagai kalam yaitu suara atau firman yg segala ucapan dan tingkah lakuknya mewakili Allah,tetapi tidak boleh diartikan Allah itu adalah muhammad seperti layaknya isa itu tidak boleh disamakan dg sifat2 tuhan.

   Hapus
 4. Jadi ceritanya Anda ingin mengkristen kan Muslim dengan mendustakan ayat-ayat Allah ?
  Lalu kenapa ayat-ayat dibawah ini (tentang Al Masih) tidak di tulis juga

  Q.s Al Maidah:116
  Artinya: Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: "Hai Isa putera Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia: "Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?". Isa menjawab: "Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku pernah mengatakan maka tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib-ghaib". (5: 116)

  Q.s Al Maidah:117
  Artinya: Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan)nya yaitu: "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu", dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu. (5: 117)

  BalasHapus
  Balasan
  1. Saudara Riyadh

   masakan penulis blogger "islam dalam fakta" berani untuk menulis ayat-ayat al quran yang tuan lampirkan di atas.

   Bukankah mereka suka mmenyembunyikan sebahagian ayat-ayat Allah dan mengambil sebahagian yang lain sebagaimana yang berlaku pada Taurat dan Injil.

   Sungguh akan musnahlah yang Batil itu.

   Hapus
  2. Bahasa mengkristenkan orang...itu tidak menguntungkan juga tidak merugikan....tetapi setiap yang memiliki pengetahuan sekecil apapun sifatnya sharing...biar memperkaya ilmu biar ga jadi orang bodohh....dan buta hurup

   Hapus
  3. hahaha mantaf gan sudah terbukti Kristen Agama yang SESAT kwkwkw :v

   Hapus
  4. ni gan ane tmbhkan buka aja blog ini:https://berhalasalib.wordpress.com/2010/04/13/fakta-yesus-membenci-perayaan-natal-dan-pohon-natal/

   Hapus
 5. Q.S Maryam 30-36.
  (30.) berkata Isa: “Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia
  memberiku Al kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang
  Nabi. (31.) dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di
  mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku
  (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku
  hidup; (32.) dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak
  menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. (33.)
  dan Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaKu, pada hari
  aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku
  dibangkitkan hidup kembali”. (34.) Itulah Isa putera Maryam,
  yang mengatakan Perkataan yang benar, yang mereka
  berbantah-bantahan tentang kebenarannya. (35.) tidak layak
  bagi Allah mempunyai anak, Maha suci Dia. apabila Dia telah
  menetapkan sesuatu, Maka Dia hanya berkata kepadanya:
  “Jadilah”, Maka jadilah ia. (36.) Sesungguhnya Allah adalah
  Tuhanku dan Tuhanmu, Maka sembahIah Dia oleh kamu
  sekalian. ini adalah jalan yang lurus. (QS. Maryam : 30-36)

  BalasHapus
  Balasan
  1. Ane tambahin dari Omongan Yesus:
   Yesus berkata:
   Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan dari pada dia yang mengutusnya. (yohanes 13: 16) (perumpamaan menunjukkan yesus tidak sama dengan tuannya yaitu Allah)

   Bapa (Allah) yang mengutus Aku, Dialah (Allah) yang bersaksi tentang Aku. Kamu tidak pernah mendengar suara-Nya, rupa-Nyapun tidak pernah kamu lihat, (yoh 5: 37)

   Lagian ngapain juga DOMBA sampe ke Indonesia .. pulang sono ke Israel!!!
   Yesus berkata:
   "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." (matius 15:24)

   Kedua belas murid diutus oleh Yesus dan berpesan kepada mereka:
   "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. (matius 10:5-6)

   Agama yang Nyasar .. ha ha ha ha

   Hapus
  2. Alloh. Adalah Roh dan .Firman.....jadi. yesus adalah Firman Alloh jadi intinya Lahhaillahaillalloh....tidak ada tuhan selain Tuhan Yesus..

   Hapus
  3. Mengungkap betapa palsunya ajaran yang dibawa Paulus ini

   FIRMAN MENJADI MANUSIA... KEBODOHAN VERSI BARU..!!
   Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.” (Yohanes 1:14).

   Inilah dalil yang digunakan para pemuka kristen untuk meyakinkan domba - domba sesat (kristen) bahwa Allah adalah Firman, Firman adalah Yesus.
   Allah ber-Firman, dan Firman itu menjelma menjadi manusia. Dan manusia itu adalah Yesus.
   Allah adalah Tuhan.
   Firman Allah adalah Allah, yang berarti Firman Tuhan adalah Tuhan.
   Firman itu menjelma menjadi manusia, dan manusia itu juga Tuhan.
   Allah adalah Firman, Firman adalah Yesus, dan Yesus adalah Tuhan..

   Nah begitulah bukti bahwa Yesus adalah Allah,
   Yesus, Allah dan firman satu adanya... Begitulah....!!!

   WOW WOW WOW FATAL SEKALI....!!! Kegagalan Para Pendeta memahami arti Firman...
   Jadi ...!!!
   jika Tuhan berfirman : "Jadilah Anjing...!!"
   Maka Tuhan adalah Tuhan
   Firman yang berbunyi "Jadilah Anjing" adalah Tuhan
   Lalu Firman itu menjelma menjadi anjing yang berarti Anjing adalah Tuhan...
   Maka siap - siaplah orang kristen menyembah anjing

   jika Tuhan berfirman : "Jadilah Langit...!!"
   Maka Tuhan adalah Tuhan
   Firman yang berbunyi "Jadilah Langit" adalah Tuhan
   Lalu Firman itu menjelma menjadi Langit yang berarti Langit adalah Tuhan...
   Maka siap - siaplah orang kristen menyembah Langit

   jika Tuhan berfirman : "Jadilah Siang...!!"
   Maka Tuhan adalah Tuhan
   Firman yang berbunyi "Jadilah Siang" adalah Tuhan
   Lalu Firman itu menjelma menjadi SIANG yang berarti SIANG adalah Tuhan...
   Maka siap - siaplah orang kristen menyembah SIANG

   jika Tuhan berfirman : "Jadilah Bumi...!!"
   Maka Tuhan adalah Tuhan
   Firman yang berbunyi "Jadilah Bumi" adalah Tuhan
   Lalu Firman itu menjelma menjadi Bumi yang berarti Bumi adalah Tuhan...
   Maka siap - siaplah orang kristen menyembah Bumi.

   Wahai orang yang telah buta mata hatinya... ketahuilah bahwa Sesuatu yang TERCIPTA lewat firman Tuhan BUKANLAH TUHAN..

   Hapus
  4. PA ANDREAS MULAI MENGARANG ARTI SENDIRI........hahahahahah

   Hapus
 6. hey goblok tolol begok, lu sendiri yang bilang perum pamaan berarti bukan asli, gua taan tang lo coba kesana dan lo rasa in apa yang terjadi pada lo si tolol, mungkin bakalan lo yang di timpukin karna cuma lo sendiri yang setan asli di sana, ka'bah bukan di sembah tapi arah kiblat kami tetep menyembah ALLAH tuhan yang maha esa (LAILLAHAILLALAH, ALLAHUAKBAR,)
  muda mudahan kamu masih punya waktu untuk taubat sebelum nyawa kamu di ambil.

  saya mengatakan hal di atas karna kamu memancing emosi saya, sebagai muslim saya berhak untuk menentang hal kekafiran kamu

  BalasHapus
  Balasan
  1. bukankah anda diajarkan dalam Alquran untuk membunuh org kafir?
   Alquran menghalalkan utk merampok, membunuh, perang serta merampas persis Gengster Arab si Muhammad SAW sontoloyo...
   bahkan utk membunuh kafir dgn cara bom bunuh diri akan mendapat pahala dan di iming2i 72 bidadari di khayangan.
   tampak sekali tabiat umat muslim seperti junjungannya...
   hebat sekali agama anda...

   Hapus
  2. Wah.. anda mendukung pemahaman ekstrem ttg Islam yg jelas2 sudah ditolak oleh para ulama. Bahkan beberapa hari yg lalu sidang umum PBB menerima proposal Presiden Hassan Rowhani Berkenaan dgn gerakan World Against Violence and Extremism (WAVE).

   Hapus
  3. Lw kami d suruh mmbunuh orng kafir/non muslim
   mngkin da habis dari kmarEn orng non muslim di indonesia ni..

   Buktinya EntE msih hidup

   Hapus
  4. Bro..klo berdialog ga usah emosi...perdalam aja ilmu biar tambah pinter.......jadi jawabannya enak di denger....yang penting ente dah yakin belum..klo muhamad ada di sorga...dan ente juga bisa masuk sorga.....klo Yesus semua umat udah yakin....ada disorga....krna waktu pertama muncul di dunia aja ...beliau bilang.."bertobatlah krna kerajaan sorga zudah dekat"....knpa beliau bilang sudah dekat...karena beliaulah Rajanya kelak.....klo ga yakin tanya ama ahli agama siapa aja...

   Hapus
  5. "Islam menawarkan jawaban logis terhadap pertanyaan-pertanyaan penting tentang hidup dan kehidupan, yang pada akhirnya, tidak pernah saya dapatkan di Kristianitas," kata Streich.

   Hapus
  6. "Islam menawarkan jawaban logis terhadap pertanyaan-pertanyaan penting tentang hidup dan kehidupan, yang pada akhirnya, tidak pernah saya dapatkan di Kristianitas," kata Streich.

   Hapus
  7. maksud yesus untuk bertaubat, yaitu kalian yang masih menyimpang dalam menuhankan sesuatu...

   Hapus
  8. Islam dalam Fakta@hahahahahahahaha.....masuk angin ya Bung...atau kebanyakan kena angin....jdi kepalanya muter....

   Hapus
 7. sabar sobat jangan terpengaruh oleh pembelokan nilai2 islam, kalau saja mereka tahu betapa mereka itu sesat. tanggal lahir Isa As 25 Desember.... itu tgl lahir dewa matahari, masa di kelahiran daerah Palestina nabi isa ada salju ada cemara sadar lha wahai sahabat.
  Coba lihat sejarah mulai kapan Nabi Isa AS disembah .... lihat sejarah
  coba lihat Ijil yang ada murupakan kumpulan cerita yang tidak ada runtutan tuntunan saat diterima ajaran sampai penulisan.
  coba lihat pola penyembahan agama mirip seperti agama Romawi kuno yaitu manusia dikawin oleh dewa seperti Herkules anak separuh dewa.
  dari dasar pemikiran sudah terlihat mana yang benar dan mana yang salah ....semoaga ALLAH SWT memberikan petunjuknya kepada kita semua Amiin ...

  BalasHapus
  Balasan
  1. Disini kita sama2 belajar.biar mendapat pencerahan....tujuan kita berdialog....adalah mencari kebenaran....dari orang yang sudah belajar duluan....contohnya....saudara bela mati2 an tokoh idola sampean..o ga bisa ngajak sampean kesorga buat apa....knpa sy bicara seperti ini....tidak satupun pernyataan nabi muhamad...mengajak umatnya ke sorga....yang ada iming2 kenikmatan perempuan...lalu kasian lah kaum hawa ga ada surganya....krna yg bicara jenis kelamin laki2 jadi kaum perempuan jadi korban pengajaran yg salah jadi perempuan ga maauk sorga...

   Hapus
 8. Adminnya udah terpengaruh sama alkitab buatan manusia bukan alkitab yg di brikan Allah kepda nabi isa as. Bukankah ajaran nabi isa untuk menyuruh umatnya mengesakan tuhan, hanya menyembah Allah. Tapi justru umatnya menuhankan nabi isa. Inilah krn pengaruh setan ato iblis yg sudah membelokkan ajaran nabi isa yg sebenarnya. Jd sebenarnya yg umat iblis itu siapa kamu ato umat islam

  BalasHapus
 9. Firman Allah Ta’ala:
  “Tidak Aku ciptakan jin dan Manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku.” (QS. Adz –Dzariyat: 56 )


  “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada setiap umat (untuk menyerukan): “Beribadalah kepada Allah (saja) dan jauhilah thaghut.” (QS. An – Nahl: 36)


  “Katakanlah (Muhammad) marilah kubacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu, yaitu “Janganlah kamu MEMPERSEKUTUKAN sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya). Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun dia adalah kerabat(mu). Dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.” ( QS. Al An’am: 151-153)

  So, sudah sangat jelas, tidak diragukan lagi, hanya Allah SWT lah Sembahan kita,,

  BalasHapus
  Balasan
  1. Semua manusia beragama pasti menyembah Allah...tapi masalahnya sampean ga percaya..klo Allah itu ada di dalam diri Yesus....coba sampean pelajari yang tertulis dalam Qs 112:1 atau Qs 3:78

   Hapus
  2. sesungguhnya diantara mereka ada segolongan yang memutar mutar lidahnya membaca alkitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari al kitabdan mereka mengatakan ia ( yang dibaca itu dating ) dari sisi Allah, padahal dia bukan dari sisi Allah, mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui. Qs 3:78

   Hapus
  3. coba mas andreas membaca Quran jangan setengah setengah. baca juga Qs. 112:3 yang artinya dia tidak beranak dan tidak pula di peranakan

   Hapus
 10. Baca juga surat yasin + pahami maknanya, disitu sangat jelas bahwa Alloh menjadikan muhammad saw sbagai penuntun jalan yang "lurus"

  BalasHapus
 11. Bodoh banget Anda. Hehe..masak dari awal sudah menyimpulkan untuk 'jangan membuang waktu'. Anda sudah menutup orang lain untuk berpikir. Otoriter amaat ciih. Tau gaa, beragama islam itu ga ada kewajiban! Di Al Quran yg menyebut ''tidak ada paksaan untuk memeluk islam! Betapa hebatkan Islam itu..dia tidak mewajibkan orang yg tidak mempercayainya untuk memeluknya. Keren kan kan Islaam. Ayoo..mana agama lain yg scr tegas menyatakan itu.. Betapa Allah Swt mengangkat tinggi agama islam itu dan islam pun mengakaui Isa juga sbagai rosul. Namun Rosul akhir zaman adalah Muhammad Saw.

  BalasHapus
  Balasan
  1. karena hanya Allahlah yang berkehendak, tidak ada paksa'aan untuk memeluk islam karena hanya Allahlah yang memilih hambanya untuk memeluk islam, tanpa ada hidayah Allah manusia tidak mungkin bisa memeluk agama islam. beda dengan agama lain yang seperti halnya seorang pelamar pekerja'an tidak akan di terima jika tidak memeluk agama atasannya terlebih dahulu.

   Hapus
 12. @siti b.. memang muhamad nabi islam khusus umat islam tapi muhamad banyak pelanggaran2nya yg sangat krusial mengawini aisyah yg masih anak2 (tdk ada nabi yg sprti ini) yg pasti muhamad itu hanya ingin berkuasa saja dan bla bla (kasihan muhamad itu) semoga tuhan mau mengampuninya atas segala dosa yang dia perbuat. Dan anda dapt terbuka mata hati dan rohaninya pada kebenaran yang terlihat. God bless you

  BalasHapus
  Balasan
  1. Yesus bersalah kenapa Ajaran Porno didalam Injil Kidung Agung tidak dihapus?
   (1) Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu, puteri yang berwatak luhur! Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan, karya tangan seniman.
   (2) Pusarmu seperti cawan yang bulat, yang tak kekurangan anggur campur. Perutmu timbunan gandum, berpagar bunga-bunga bakung.
   (3) Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang.
   (Kidung Agung 7 : 1-3)

   Mngkin biar enak kali ya buat ngajar pornonya wong kata Yesus Juga:
   Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka: "Yang terakhir."
   Kata Yesus kepada mereka:
   "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam Kerajaan Allah. (matius 21 : 31)

   WEW AJARANNYA BERCANDA OM?

   Hapus
  2. Ga ada satupun didunia ini yang menyalahkan Yesus..tapi klo Muhamad itu banyak......kenapa....krna ga bisa membawa jamaahnya ke sorga.....yang ada cuma bisa mengintimidazi orang lain disebut kafir..padahal akhlaknyaebih baik dari pada dia...yang suka melecehkan perempuan.....

   Hapus
  3. hehhh andreas sutejo,, coba ente jawab pertanyaan di bawah ini..

   1. Mana pengakuan Yesus di dalam Alkitab bahwa dia beragama Kristen ?

   Semua pengikut Yesus pasti mengakui bahwa mereka beragama Kristen. Tetapi apakah ada di antara mereka bisa memberikan bukti atau menunjukkan ayat-ayat yang tertulis di dalam Alkitab bahwa Yesus beragama Kristen?

   Jika Yesus ternyata bukan beragama Kristen, lalu apa nama agama Yesus yang sebenarnya? Siapa saja yang bisa menunjukkan bukti atau menunjukkan ayat-ayat yang benar-benar tertulis di dalam Alkitab (Bible), pengakuan Yesus bahwa dia beragama Kristen, Banyak umat Kristiani tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Yesus bukan beragama Kristen dan yang menamakan agama itu `Kristen’ bukan Yesus, tapi Barnabas dan Paulus (Saulus) di Antiokhia. Perhatikan ayat-ayat Alkitab dibawah ini :
   “Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka, supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Sauius; dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang.

   “Di Antiokhia-lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen” (Kis 11:23-26)

   Ayat diatas membuktikan bahwa yang menamakan agama itu “Kristen’ bukan Yesus. tetapi Barnabas dan Paulus.
   Seumur hidupnya Yesus tidak pernah tahu kalau agama yang dibawanya dinamai Kristen, sebab nama “Kristen’ itu baru muncul jauh setelah Yesus mati. Timbul pertanyaan; kalau begitu kapan Yesus mati dan kapan agama yang dibawanva dinama Kristen? Menurut data yang kami baca dalam beberapa buku yang ditulis oleh kalangan Kristen sendiri, diantara-nya dalam buku “Religions on File” Yesus lahir sekitar tahun 4 SM (Sebelum Masehi) dan wafat sekitar tahun 29 M (Masehi). Sementara Paulus dan Barnabas memberi nama “Kristen” terhadap agama yang mereka bentuk, yaitu sekitar tahun 42 M. Ini berarti sekitar 13 tahun (42-29=13) setelah Yesus mati, baru muncul agama Kristen bentukan Barnabas dan Paulus.
   Didalam kitab suci agama Islam yaitu Al- Qur`an, tidak dijumpai satu pun kata “Kristen”, yang ada kata “Nashara” karena Yesus berasal dari kota Nazareth. Dan pengikut ajaran Yesus disebut “Nashrani bukan Kristen. Bahkan didalam Alkitab itu sendiri, kata “Kristen’ hanya disebutkan paling banyak 6 (enam) kali, yaitu pada Kis 11:26, Kis 26:28, Rm 16:7, 1 Kor 9:5, 2 Kor 12:2 dan 1 Ptr 4:16)

   Hapus
  4. mas andreas ga bias jawab.......... lain kali yang gampang gampang aja ngasih pertanyaannya.......

   Hapus
 13. kan udah di bilang dalam kitab injilInjil bertinta emas yang menyatakan "Yesus yakin kedatangan Nabi Muhammad (SAW)" ditemukan di Turki
  Siraaj Selasa, 5 Rabiul Akhir 1433 H / 28 Februari 2012 08:28
  Injil bertinta emas yang menyatakan "Yesus yakin kedatangan Nabi Muhammad (SAW)" ditemukan di Turki

  TURKI (Arrahmah.com) – Sebuah Injil rahasia yang berisi pernyataan, Yesus (Isa ‘alaihi salam) yakin tentang kedatangan Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wa salam (SAW) ke dunia ditemukan di Turki. Penemuan ini telah menjadi “perhatian serius” Vatikan.

  Paus Benedict XVI mengatakan ingin “melihat” Kitab yang telah berusia sekitar 1.500 tahun itu, yang banyak orang mengklaim bahwa itu adalah Injil Barnabas, yang telah disembunyikan oleh negara Turki selama 12 tahun, seperti yang dilaporkan Daily Mail.

  Kitab tersebut adalah salinan Injil yang ditulis dengan tinta emas, ditulis dalam bahasa yang diyakini bahasa asli Yesus, bahasa Aram (bahasa sekitar 3.000 tahun lalu yang mirip dengan bahasa Arab dan bahasa Ibrani –red), yang dilaporkan berisi ajaran-ajaran awal Yesus yang juga berisikan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW.

  Injil berbahasa Aram tersebut teksnya ditulis pada kulit hewan, disampul oleh kulit hewan, ditemukan oleh polisi yang sedang melakukan operasi anti-penyelundupan pada tahun 2000.

  Kitab Injil ini dijaga ketat hingga tahun 2010, ketika akhirnya diserahkan ke Musium Etnografi, dan akan segera ditampilkan kembali ke hadapan publik setelah sedikit perbaikan keamanan.

  Satu lembar halaman fotocopy dari Injil tersebut dihargai hingga 1,5 juta poundsterling.

  Menteri Budaya dan Pariwisata Turki, Ertugul Gunay mengatakan bahwa Kitab itu bisa jadi adalah versi asli dari Injil, yang disembunyikan oleh Gerja-gereja Kristen karena kuatnya dalil yang berhubungan dengan Islam mengenai Yesus (Nabi Isa ‘alaihi salam).

  Gunay juga mengatakan bahwa Vatikan telah membuat sebuah permohonan khusus untuk “melihat” naskah ayat dari Injil rahasia itu – sebuah ayat yang “kontroversial”, yang merupakan penguat dalil yang sejalan dengan keyakinan Islam, yang menyatakan dengan jelas dan terang memperlakukan YESUS SEBAGAI MANUSIA BUKAN TUHAN, yang tentu saja menolak keyakinan Trinitas dan kisah palsu penyaliban Yesus dan naskah ayat dalam Injil tersebut juga menyatakan bahwa Yesus menyatakan kabar kedatangan Nabi Muhammad SAW.

  Dalam sebuah versi Injil, Yesus dikatakan telah berkata kepada seorang pendeta: “Bagaimana Mesiah disebut? Muhamamad adalah nama yang diberkati”.
  - See more at: http://www.arrahmah.com/read/2012/02/28/18414-injil-bertinta-emas-yang-menyatakan-yesus-yakin-kedatangan-nabi-muhammad-saw-ditemukan-di-turki.html#sthash.em1BuQ8y.dpuf

  BalasHapus
  Balasan
  1. Ga usah maksain diri muhamad jadi nabi....la wong ahlakk sampean lebih bagus dari pada muhamad...sampean bisa baca dan tulis lah muhamad tidak biza...malah yang di pirin memek cewe dari yang anak2 sampe yang tua..sampean kan masih bermoral dan tau malu..seharusnya kan yg bisa menyandang nabi..kan orang seperti sampean ..ya ga sob

   Hapus
  2. Itu isi pikiran anda tntang muhamd tnpa prtimbangan kitab suci, lalu bgaimana anda brpikir tntang klahiran yesus bla tnpa prtimbangan kitab suci? Yesus trlahir dr seorang wanita yg tak bersuami, lalu bgaimana dia bisa hamil dan mempunyai anak? Pa dia berzinah? Lalu bgaimana kalian prcaya agama dr seorang penzinah dan anak'y? Bahkan yesus trlihat lbih buruk dr nabi muhamad bila kita tdk mempertimbangkan kitab suci... Trkdang kpercayaan itu ga spenuh'y bsa d jlaskan dngan akal sehat.. Contoh'y kelahiran yesus itu.. Lbih baik kita mnjalankan agama kita masing2 tnpa hrus sling mnjelekan agama lain..

   Hapus
 14. Melihat artikel dia atas timbul beberapa pertanyaan di benak saya untuk penulis...
  1.Apa agama anda(Islam,Kristen,Katholik,Hindu,Budha,etc)atau anda seorang Atheis??
  2.Itu yang anda baca beneran al-quran yang asli bertuliskan huruf arab, atau al-quran yang tulisan arabnya di latinkan?? saya ragu anda bisa membaca tulisan arab, atau jika bisa pun paling cuma tulisan 'HALLAL' spti yg ada di warung2...hahahahaha,kecuali anda adalah calon penghuni kekal neraka jahanam (MURTADIN)...bersegerahlah untuk bertobat...amin
  3.Jika anda memang bisa membaca al-quran dengan benar dan mampu untuk mengartikan dan memahami isi al-quran, tolong anda cari tahu tentang (contoh) hari kiamat, isa almasih,kebangkitan isa almasih muncul ke dunia pada hari akhir (maksud dan tujuan kebangkitan),imam mahdi (siapa beliau,dll) yang saya ketahui di al-quran Isa almasih bukan imam mahdi (Hanya Allah yang tahu siapa beliau)...sekian dan terima kasih

  BalasHapus
 15. Bego nih yang nulis,..
  kalo lu orang pinter, mustinya "opini" lu itu dikutip, jangan nyelonong aja ngasi pendapat sendiri. Tiba2 bilang "jadi,ternyata,kesimpulannya"
  hadeh -_-"

  Gini deh gini lu ngga bisa coy membandingkan agama tapi dari segi agama laen, apa lagi agama yang udah lu percaya sebelumnya, yang akan ada hanya "pembenaran" bukan "kebenaran".
  Harusnya klo lu bener2 mau bandingin, totalitas, belajar Al-quran,islam,hadist yang bener...

  Yang lu lakuin sekarang bukan mencari kebenaran coy, tapi lu cari pembenaran atas apa yang lu yakini sekarang. Lu nyoba "pelintir" semua makna dari tu ayat-ayat alquran bahkan hadist. Lu cuma nyari2 celah yang bisa lu manfaatin buat membuat sebuah pembenaran -_-

  Jadi,(opini gw nih)
  Orang kristen seperti anda itu, cara meng-imani agamanya ya dengan terus melakukan pembenaran gitu ya ?? hmm.. mirip sekali dengan tikus got yang selalu mencari celah untuk bersembunyi.

  BalasHapus
  Balasan
  1. Saya sangat setuju dengan logika dan opini yang anda sampaikan...biasanya seseorang yang ragu akan kebenaran namun terlalu egois untuk mengakuinya....SELALU MENCARI PEMBENARAN....karenanya berbagai cara mereka lakukan demi menutupi keraguan dan kelemahannya....berbeda dengan seseorang yang sudah tau benar dan yakin, pasti akan santai-santai saja...makanya ada istilah "kristenisasi"... namun tidak ada istilah "islamisasi"....ada juga istilah stabilisasi....kontoversi hati... 29 my age...

   Hapus
  2. Begini sob...gua terus terang aja agama kristen......tetapi....klo isinya alQuraan sepenggal2 kasian gue ama yang meyakini..itu mirip dengan kutipan pendapat orang2 yang punya kepentingan...ingin dirinya disebut nabi padahal pengetahuannya lebih baik ente dari pada muhamad....yang suka alat kelamin cewe..dgn menghalalkan segala cara..supaya keyakinannya diterima banyak orang......pada ujungnya....dia mengaminkan Islam adalah ahli Neraka liat aja...di Qs 19:71

   Hapus
  3. baca lanjutannya dong boss Qs: 19:71, susah klo punya otak setengah jd ga pernah kelar ngabahas apapun

   Hapus
 16. dalam hati penulis adalah orang yg gelisah, ragu2 dan takut. gelisah krn telah murtad, ragu2 dg keyakinanya dan takut akan ancaman Allah terhadap org2 yg menyekutukanya
  km akan ketakutan terus dan gelisah sampai km kembali ke jalan yg lurus

  BalasHapus
 17. parah ni..
  yang nulis tentang isa AS mesti belajar lebih banyak lagi tentang islam dan hadistx...
  belajar sama alim ulama coy..
  jngan ngaur lw ilmux msh stngh2.. :D

  BalasHapus
 18. Ya, bagus klo sudah bisa memuliakan nabi Isa, nanti klo engkau muliakan nabi Khidir engkau masih mau mencari-cari agama? Tuhan atau agama yang mau kau cari di dunia?

  BalasHapus
 19. Anda ingin mengkristenkan kami umat muslim yg membaca artikel anda bung ??

  ooohh tidak bisa...

  BalasHapus
 20. dalam alqur'an banyak yang mengangkat tentang Isa sebagai utusan, bukan Tuhan ! begitu juga di injil yakni kitab yang kami (juga) imani. pada hakikatnya 2013 jika Manusia Memang berpikir modern dan logika, apa mungkin TUHAN YANG MENCIPTAKAN DUNIA keluar dan lahir dari LUBANG YANG HINA ? kemudian bila isa/Yesus itu Tuhan, Maka secara langsung dan pasti MARIA itu adalah IBUNYA TUHAN! jelas jika SAYA SEORANG KRISTEN dan menganggap kristen itu benar MAKA SEHARUSNYA YANG saya DI SEMBAH ITU ADALAH BUNDA MARIA yang notabenenya sebagai IBU TUHAN!!! krn tanpa rahimnya TUHAN TIDAK AKAN ADA.?

  BalasHapus
  Balasan
  1. @tsiro : anda bertanya apakah mungkin TUHAN yg menciptakan dunia keluar dan lahir dari lubang yang hina?
   Jawaban saya adalah 1000% Mungkin!
   Pola pikir anda adlh TUHAN tidak pernah diciptakan ataupun dilahirkan, wah...itu benar sekali... Umat Kristiani pun berpikir demikian, di dalam Alkitab kitab Yohanes pasal 1 - 18. disebutkan bahwa "Pada mulanya adalah Firman dan Firman itu adalah Allah dan IA (Firman) pada mulanya bersama2 dgn Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh DIA (Firman).
   Jika Allah (Firman) yg sifatnya Kekal itu... Alfa dan Omega itu berkehendak Turun ke dunia mengambil rupa seorang manusia sejati, apakah mustahil bagi Nya?
   Allah memilih Maria (krn maria saleh) sbg perantara utk proses Inkarnasi (Allah menjadi manusia).
   Jika Allah-Manusia yg brnama Yesus itu disebut TUHAN adakah yg salah? Bacalah Alkitab supaya anda mengerti.... Siapakah Yesus.

   Hapus
  2. saya tidak akan mencari kabanaran dari injil karena injil yg sekarang kalian pegang adalah palsu, tapi aneh kalian mencari pembenaran tentang ketuhanan nabi Isa dari Alqur'an dan Hadits yg di bawa oleh Nabi Muhammad saw padahal kalian tdk percaya kpd Nabi Muhammad, malah dgn cara mengacak-acak Alqur'an dan Hadits mengambil sepotong-sepotong yg dianggap mendukung bahkan dgn pengertian dan penafsiran yg super ngaco seenaknya dan semaunya, padahal sudah jeles Alloh menerangkan dlm Al-qur'an surat Al-maidah ayat 17

   لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
   Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam". Katakanlah: "Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya?". Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
   Apa kalian terlewat membaca ayat tersebut...??

   Hapus
  3. hebat ya bisa tau injil itu palsu. punya aslinya gak

   Hapus
  4. Seharusnya semua harus sependapat bahwa vagina perempuan itu bukan tempat yg hina...melainkan diciptakan Allah sebagai suatu kenikmatan bagi kaum pria dan wanita...dan melalui vagina juga lahir ciptaan Allah yang sempurna dalam memelihara alam dan segala isinya....dan satu lagi klo ga ada injil....alquraan ga pernah membahas Isa putra maryam dan ga ada nyawanya..karena nyawa alquraan ada pada hakekat yesus yang menjadi hakim yang adil itu kan tertulis dalam kitab Alquraan dan hadist ...Hsm 127 dan Hsb 1090....coba baca zendiri itu kan kitab saudara sendiri.....

   Hapus
  5. ga sadar ya mas andreas sutejo, anda sendiri menyebutkan itu ciptaan Allah yang sempurna, tp kenapa yang di ciptakan di anggap Tuhan bukan yang menciptakan...... suka g konsisten kaya kitab injil yang 1 dengan yang lain. g konsisten, makanya di sempurnakan oleh Al quran yang di jaga keaslianya sehingga tidak ada sedikitpun ayat didalamnya yg berbeda dengan Al-Qur'an yang lain

   Hapus
 21. @all muslimers : all muslimers koq sewot bgt dgn artikel diatas? Knp? Bukankah ulama2 kaum muslimers jg melakukan hal yg sm? Sering mencari pembenaran agama islam dri kitab suci umat lain..? Hanya satu yg membedakan antara muslimers dgn umat agama lain, yaitu jika muslimers mencari pembenaran dg bertaqiya (hoax) dan self musclaims (jika perlu menggunakan kekerasan), sdgkan umat lain dgn jujur menyodorkan topik apa adanya.
  Sudah pasti agama kristen dan islam bertolak belakang, krn secara catatan sejarah dunia, yahudi dan kristen sudah ad sebelum islam hadir sbg peradaban.
  Hanya yg menjadi catatan sejarah dunia sampai era skrg....Mengapa Negara2 Islam masih suka berperang dan pertumpahan darah? Teror dan Intimidasi, akibatnya imigran2 muslim kabur ke negara eropa, rusia dan australi...mengapa? Koq ke negara kafir? Teknologi masih dikuasai kaum liberal dan sekuler... Ekonomi? Ketar ketir Arab saudi krn cadangan minyak bumi israel (rock oil) dan US siap2 menggantikan posisi Arab.
  Mengapa harus Islam? Krn satu alasan Yang Maha Kuasa utk menggenapi kisah akhir zaman. Ideologi kebencian, pertumpahan darah, iri dan dengki, gemar berperang serta berhasrat menaklukan dunia(khalifah) identik dgn Ideologi Antichrist yaitu si Iblis yg semakin hari semakin ingin menguasai dunia utk menyaingi kedudukan Yang Maha Tinggi dan Yang Diurapi Nya. Sebab iblis tahu hari penghukumannya sudah dekat. Salam


  BalasHapus
 22. Hati-hati penulis artikel ini IBLIS yang canggih, nyata-nyata orang Islam yang malah beriman sama Nabi Isa as dibuktikan apa yang diperintah Nabi Isa as orang Islam ikuti seperti tidak makan babi dan Minum Komer(arak/alkohol). Orang kristen katanya beriman sama Isa/yesus malah melanggarnya. Yang aneh lagi, Komentar Paulus yg ditempelkan di Bibel, yang haram itu bukan yang masuk dimulut tapi yang keluar dari mulut. Berarti makan Ayam curian halal, makan uang hasil Korupsi halal. Renungkan hai orang Kristen, orang Islam sayang sama kamu dan kasihan sama kamu, tapi kamu tidak tahu, karena mata hatimu buta.

  BalasHapus
 23. yang PASTI Nabi Isa adalah utusan dan diciptakan ALLAH SWT, dan yang Hanya WAJIB di SEMBAH hanya ALLAH SWT.
  Nabi Isa Hanya Patut kita IMAN'i sebagai umat muslim :) ALLAHU AKBAR!!!
  Kebenaran Hanya Ada pada ALLAH SWT :D

  BalasHapus
 24. nabi itu utusan. kalaupun nabi itu tahu tentang hari kiamat melainkan Allah yg menghendakinya dan memberi wahyu kpdnya. manusia itu bukan tuhan. tidak ada yg sanggup menciptakan bumi dan langit serta seluruh jagat raya jika ia adalah manusia. baca surat Al-Ikhlas. Allah bukan Manusia tidak beranak dan tidak diperanakkan. saya pun mulai berpikir bahwa nabi isa itu bukan mendakwahkan agama kristen tapi agama Allah. (islam) adalah agama penyempurna dan dirahmati Allah.

  berpikir sedrhana: islam tidak membolehkan free seks yg berakibat HIV AIDS dan kristen membolehkannya .. bahkan dengan kondom. bukankankah jika belum mahramnya tidak boleh berhubungan badan. islam menyehatkan dan kristen meragukan . islam itu penyempurna. ngaco kalo isa itu tuhan. apalagi menganggap manusia itu Tuhan. bodohnya dirimu.

  BalasHapus
  Balasan
  1. tolong tunjukan ayat yang memperbolehkan freesex asal pake kondom. saya mau baca. asik nih bisa zinah sesuka hati. nanti saya zinahin kalian semua. hahahaha

   Hapus
 25. Yang panas jangan langsung panas dulu dong,
  jadi mencerminkan banyak umat islam gampang diprovokator....
  Coba cek lagi ayatnya banyak yang kepotong tuh...
  Jadi kelihatan islam kita hanya sebatas identitas,,,, dan kelihatan kalw kita mengaku islam tapi jauh dari Al-Quran

  Seperti ayat QS Al Baqoroh:242 dan banyak surat lainnya menyuruh umat Islam itu menggunakan akal dan berfikir....

  Bukan menggunakan nafsu dan langsung emosi...

  BalasHapus
  Balasan
  1. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

   Hapus
 26. terima kasih artikelnya. sangat bermanfaat.

  bisnis online mantap www.kiostiket.com

  BalasHapus
 27. Peluklah agama yg masuk akal,,,Tuhan itu tdk digambarkan dgn Salib dan manusia berkolor ,,Tuhan itu tdk beranak pinak,,Isa itu jelas2 Nabi bukan Tuhan..!!
  SUBHANALLAH..

  BalasHapus
 28. Isa memang jalan yang lurus, namun di Al-Quran sudah dijelaskan ada jalan yang lebih lurus dari Isa yaitu (Qs 17:9). Silahkan baca.
  Yang jelas muslim mengimani Isa sebagai Rasul bukqn Isa sebagi Tuhan.

  BalasHapus
 29. Mau nyumbang 1 ayat ini aja di web blog ini.. :)
  Surah At-Taubah, Verse 32:
  يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

  Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai.

  BalasHapus
  Balasan
  1. Semua cinta Allah....jangan bilang kafir......hanya saja pendapatnya yang berbeda.....akan sama kalau Tuhan sendiri yang menjamah kedalam hati masing2 orang......

   Hapus
 30. Pantasan W binGuNg.. Bacanya Al quran Gk boleh di edit brOw apalagi di potonG.... Gk kyK injiLmu yG uda Di Upgrade

  BalasHapus
 31. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 32. Saya lebih memilih ikut YESUS AL-MASIH. Dibilang MURTAD silahkan...dikutuk sama Muhamad silahkan....Masuk neraka juga gpp...Karena Yesus datang dari ALLAH YANG BENAR. Bukan tuhan yg gila sembah dan gila puji. Kalau kurang jelas BACA LAGI kitab kamu.

  BalasHapus
  Balasan
  1. Bukan gila sembah.. Susah ni orang cuma pengen gampangnya doang kalo hidup.. Saya itu diciptakan oleh Alloh dan kepunyaan Alloh kalo alloh pgn kita menyembah ya sembah Alloh kalo Alloh perintah buat Kita memuji ya Puji Alloh.. Ibaratnya Lo punya mobil dkasih jiwa sama pikiran misalkan tiba2 mobil kepunyaan lo membangkang sama lo gimana perasaan lo.. Kalo belum bisa menalar kitab yg berat2 yg simpel2 aj dulu..

   Hapus
 33. wes to mas sama mbak2 yg ayu dan ganteng2 , tidak perlu ada perdebatan agama, seng penting pie ben indonesia maju sek ki lo....... masalah debat gampang, nanti lagi, mendingan bersatu membangun bangsa dan negara, minimal kita berusaha mendoakan negara ini atau berbuat sesuatu untuk masa depan generasi indonesia, ketimbang debat ga entok opo2 orak ngerti seng tenan seng endi, wes mending di yakini sendiri2, ayuk podo berusaha memajukan generasi bangsa indonesia, selama ini kan ga ada to jihad buat anak indonesia supaya seluruh anak indonesia yg tidak punya dan tidak mampu bersekolah di upayakan untuk bersekolah, lah nek wes sampae mampu tercipta semua anak indonesia bisa sekolah dan punya sekolahan dan pendidik2 yg memadai bukan asal2 an , baru debat lagi heheheheh, ok .....................peace

  BalasHapus
 34. SEBELUM KALIAN MENGHINAA AGAMA ISLAM,ADA BAIKNYA BACA DAN SIMAK TULISAN DI BAWAH INI :

  Tuhan Itu Esa Adalah Ajaran Monotheisme, Bukan Trinitas
  Ulangan 4:35
  Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui, bahwa TUHANlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia.

  Ulangan 6:4
  Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah kita, TUHAN itu esa!

  Ulangan 32:39
  Lihatlah sekarang, bahwa Aku, Akulah Dia. Tidak ada Allah kecuali Aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan, Aku telah meremukkan, tetapi Akulah yang menyembuhkan, dan seorangpun tidak ada yang dapat melepaskan dari tangan-Ku.

  2Samuel 7:22
  Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan ALLAH, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami.

  Mazmur 86:8
  Tidak ada seperti Engkau di antara para allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kaubuat.

  BalasHapus
  Balasan
  1. Siapa bilang Allah ada 3?

   Anda di rumah tinggal bersama istri , anak dan keponakan...
   ketika anda di panggil suami,ayah dan om apakah itu 3 orang? Tidak paham dengan kristen ga usah pakai ayat2 yg tidak anda paham

   Hapus
  2. Pertanyaan'y pakah Allah pnya anak? Pnya istri? Dan pnya keponakan? Smpai hrus d pnggil dengan 3 sbutan? Kitab pa yg mnjelaskan demikian?

   Hapus
 35. Yesus Bukan Tuhan Dan Tidak Pernah Sama Dengan Tuhan

  Yohanes 14:28
  Kamu telah mendengar, bahwa Aku telah berkata kepadamu: Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar dari pada Aku.

  Markus 16:19
  Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah.

  Roma 8:4
  supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh.

  Kisah Para Rasul 7:56
  Lalu katanya: "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah."

  Matius 24:36
  Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorangpun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anakpun tidak, hanya Bapa sendiri."

  BalasHapus
 36. Yesus Adalah Utusan Tuhan Atau Rasul Allah

  Markus 9:37
  Barangsiapa menyambut seorang anak seperti ini dalam nama-Ku, ia menyambut Aku. Dan barangsiapa menyambut Aku, bukan Aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus Aku."

  Yohanes 5:24
  Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup.

  Yohanes 7 :29
  Aku kenal Dia, sebab Aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus Aku."

  Tidak Ada Dosa Waris Dan Penebusan Dosa

  Yehezkiel 18:20
  Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya.

  Ulangan 24:16
  Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya; setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri.

  Matius 16:27
  Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikat-Nya; pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.

  BalasHapus
 37. Nubuat Akan Datangnya Seorang Nabi Akhir Setelah Yesus

  Ulangan 18:18
  seorang nabi akan Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini; Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya.

  Ulangan 18:19
  Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, dari padanya akan Kutuntut pertanggungjawaban.

  Ulangan 18:20
  Tetapi seorang nabi, yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama allah lain, nabi itu harus mati.

  Yohanes 16:7-15
  7. Namun benar yang Kukatakan ini kepadamu: Adalah lebih berguna bagi kamu, jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu.
  8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman;
  9. akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepada-Ku;
  10. akan kebenaran, karena Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat Aku lagi;
  11. akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum.
  12. Masih banyak hal yang harus Kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya.
  13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran; sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
  14. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari pada-Ku.
  15. Segala sesuatu yang Bapa punya, adalah Aku punya; sebab itu Aku berkata: Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari pada-Ku."

  BalasHapus
 38. AYAT-AYAT BUATAN MANUSIA

  • yehezkiel 16: 22-38, ayat-ayat tentang bugil
  [22] “Waktu engkau telanjang bugil sambil menendang nendang dengan kakimu. "
  [25] “Dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dengan meregangkan kedua pahamu bagi setiap orang yang lewat, sehingga persundalanmu bertambah-tambah."
  [26] "Engkau bersundal dengan orang Mesir, tetanggamu, si aurat besar itu."
  [28] "Engkau bersundal juga dengan orang Asyur, oleh karena engkau belum merasa puas ya, engkau bersundal dengan mereka, tetapi masih belum puas."
  [30] "Betapa besar hawa nafsumu itu, demikianlah firman Tuhan ALLAH"
  [33] "Engkau yang memberi hadiah 1 umpan kepada semua yang mecintai engkau sebagai bujukan, supaya mereka dari sekitarmu datang kepadamu untuk bersundal."
  [37] "Aku akan menyingkap auratmu di hadapan mereka, sehingga mereka melihatseluruh kemaluanmu."
  • Ulangan 23: 1-2, Tuhan menyebut "Buah Pelir"
  • Hosa 3: 1, Nabi Hosea diperintah Tuhan untuk mencintai pelacur

  Kejadian 38:8
  Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan: "Hampirilah isteri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu."

  Kejadian 38:9
  Tetapi Onan tahu, bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti, sebab itu setiap kali ia menghampiri isteri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya.

  BalasHapus
 39. Alkitab Melecehkan Tuhan

  Keluaran 31: 17
  Antara Aku dan orang Israel maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab enam hari lamanya TUHAN menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh Ia berhenti bekerja untuk beristirahat."

  BalasHapus
 40. Alkitab Melecehkan Para Nabi Allah

  Kejadian 9: 20
  Nuh menjadi petani; dialah yang mula-mula membuat kebun anggur.

  Kejadian 9: 21
  Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya.

  2 Samuel 13: 7
  Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar, ke rumahnya, dengan pesan: "Pergilah ke rumah Amnon, kakakmu dan sediakanlah makanan baginya."

  2 Samuel 13: 8
  Maka Tamar pergi ke rumah Amnon, kakaknya, yang sedang berbaring-baring, lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan matanya, kemudian dibakarnya kue itu.

  2 Samuel 13: 9
  Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon, tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon: "Suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku." Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia.

  2 Samuel 13: 10
  Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar: "Bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku memakannya dari tanganmu." Tamar mengambil kue yang disediakannya itu, lalu membawanya kepada Amnon, kakaknya, ke dalam kamar.

  2 Samuel 13: 11
  Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya: "Marilah tidur dengan aku, adikku."

  2 Samuel 13: 12
  Tetapi gadis itu berkata kepadanya: "Tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu.

  2 Samuel 13: 13
  Dan aku, ke manakah kubawa kecemaranku? Dan engkau ini, engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu, berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu."

  2 Samuel 13: 14
  Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat dari padanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia.

  Ulangan 13: 6
  Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau isterimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya: Mari kita berbakti kepada allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu,

  Ulangan 13: 7
  salah satu allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh dari padamu, dari ujung bumi ke ujung bumi,

  Ulangan 13: 8
  maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia dan janganlah menutupi salahnya,

  Ulangan 13: 9
  tetapi bunuhlah dia! Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat.

  BalasHapus
 41. Ayat-Ayat Ramalan Yang Tidak Pernah Terbukti

  Yeremia 34:4
  Namun demikian, dengarlah firman TUHAN, hai Zedekia, raja Yehuda, beginilah firman TUHAN mengenai engkau: engkau tidak akan mati oleh pedang!

  Yeremia 34:5
  Engkau akan mati dengan damai. Dan sebagaimana dinyalakan api untuk menghormati bapa-bapa leluhurmu, raja-raja dahulu, yang hidup sebelum engkau, demikianlah orang akan menyalakan api untuk menghormati engkau, dan akan meratapi engkau dengan berkata: Aduhai, tuan! Sungguh, Akulah yang mengucapkan firman ini, demikianlah firman TUHAN."


  Yeremia 52: 10
  Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya; juga semua pemuka Yehuda disembelihnya di Ribla.

  Yeremia 52: 11
  Kemudian mata Zedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga. Kemudian raja Babel membawa dia ke Babel dan menaruhnya dalam rumah hukuman sampai kepada hari matinya

  BalasHapus
 42. Dari sudut sejarah peperangan, Perang Salib dan sebagainya seperti di Bosnia, Chechnya dan kepulauan Maluku, orang-orang Kristianlah yang memburu dan membunuh umat Islam di mana saja mereka berada.
  Orang-orang Kristian yang melakukan keganasan ternyata didorong oleh ayat-ayat yang mengajarkan kekerasan didalam Alkitab mereka.

  Yosua 6:21
  "Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun PEREMPUAN, baik TUA maupun MUDA, sampai kepada LEMBU, DOMBA dan KELEDAI"

  Ulangan 20:16
  "Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu, JANGANLAH KAU BIARKAN HIDUP APAPUN YANG BERNAFAS"

  Samuel 15:3
  "Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun PEREMPUAN, KANAK-KANAK MAUPUN ANAK-ANAK YANG MENYUSU, LEMBU, maupun DOMBA, UNTA maupun KELEDAI"

  Matius 10:34
  "Jangan kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi; Aku datang bukan untuk membawa DAMAI, melainkan PEDANG"

  Lukas 12:51
  "Kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk membawa DAMAI di atas bumi? Bukan, kata-Ku kepadamu, bukan damai, melainkan PERTENTANGAN"

  Lukas 12:49
  “Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan, api itu telah menyala!”

  Lukas 19:27
  "Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka ke mari dan BUNUHLAH mereka di depan mataku"

  Matius 15:30
  “Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi”

  Ayat-ayat tersebutlah yang mampu mendorong pengganas-pengganas Kristian di seluruh dunia untuk menebarkan kekerasan di muka bumi. Penyembelihan 200 ribu Muslim Bosnia, puluhan ribu Muslim Kosovo, ribuan Muslim di Chechnya, ribuan Muslim di Ambon, Halmahera dan sebagainya merupakan hakikat ajaran keganasan yang termaktub di dalam Alkitab.

  BalasHapus
 43. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YN-oWVlHbK0

  BalasHapus
 44. Beliaulah Nabi yang mendapat gelar Al Amiin (dipercaya), Ash Shoodiq (selalu jujur) dan Al Mashduuq (yang dibenarkan segala ucapannya).

  Katakanlah: “Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak (pula) terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan”. (QS. 46: 9)

  1. Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul
  (Dia Menyamakan Dengan Nabi Terdahulu)
  2. aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak (pula) terhadapmu
  (Seperti Orang Buta Menuntun Orang Buta)
  4. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku
  (Benarkah Wahyu Dari, "Allahnya: Abraham, Ishak, & Yakub")
  5. aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan
  (Siapa Dia)

  Apa Dia Lupa Dengan Dengan Perjalanannya
  Isra Mi'raj, Bertemu Dengan Nabi-Nabi Terdahulu Yang Sudah Berada Di Surga:
  Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris,
  Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim.

  Bukankah, "Dia Kekasih Allah."
  Bukankah, Penjaga Pintu Surga Berkata, "Aku Diperintahkan Untuk
  Tidak Membuka Pintu Ini, Bagi Siapa Saja Sebelum Engkau."

  Tapi Kenapa Di Surga Sudah Ada Penghuninya Ya?
  Kitab Ini Dari Surga, Kitab Penyempurna, CleeeeeGuuuuk.

  Mending Ikut Yang Tahu Jalan Kesurga, Biar Kitab Ini Mengatakan
  Kafir, Manusia Koh Di Sembah, Allah Kok Beranak, Tuhan Kok Ada
  Tiga, Tuhan Kok Di Bunuh, Apakah Dia Menyebut Dirinya Tuhan,
  Tuhan Kok Dianiaya, Tuhan Kok Ngak Bisa Nyelametin Dirinya Sendiri,
  Tuhan Kok Berkolor, dll

  Karena Dia Tidak Tahu Rancangan Allah Sudah
  Di Nubuatkan Ketika Manusia Jatuh Kedalam Dosa.

  Aku (Allah) Akan Mengadakan Permusuhan Antara Engkau (Iblis)
  Dan Perempuan (Hawa) Ini, Antara Keturunanmu (Iblis) Dan
  Keturunannya (Hawa), Keturunannya (Hawa), Akan Meremukkan
  Kepalamu (Iblis), Dan Engkau Akan Meremukkan Tumitnya.
  Kejadian 3:15.

  Siapa Yang Dapat Mengalahkan Iblis?

  BalasHapus
 45. Dari buahnyalah kamu akan mengetahui ajaran itu palsu atau datang dari si jahat:
  Bila memperbolehkan membunuh, memerangi, memancung orang lain bahkan menghina orang lain tentu ajaran itu datangnya dari si jahat (iblis).

  Bahkan allah swt menyesatkan manusia , diabekerjasama dengan setan dan iblis, mengirim setan dan iblis menyesatkan manusia karna dia bergelar kairull makirin, allah swt juga menjadi pemimpin iblis dan setan(beginikah yang dinamakan Tuhan sejati?) jelas bukan oleh karna itu wajar bila dinegara negara islam sifat ajrannya barbarian karna mereka tidak mengenal apa yang mereka sembah.

  Yesus Kristus pernah mengatkan ini kepada wanita samaria bahwa mereka menyembah digunung yang mereka tidak mengenalnya dan Yesus Kristus mengatakan Kami menyembah apa yang kami kenal, Islam adalah agama buatan muhammad dan sahabatnya yang tidak ada makna teologia didalamnya mereka hanya tau allah swt adalah esa tapi cenderung mengatakan tunggal, sama sekali tidak tau apa itu kebenaran.

  Asalkan mereka disodorkan fakta dan kejujuran jawabannya pasti curiga, jawabannya pasti menghina, jawabnnya pasti menjolimi, jawabnnya pasti fitnah padahal itu semua fakta sifat sita ini sama dengan sifat iblis negatif thingking berbeda dengan roh yang diberikan Tuhan pada umatnya adalah roh tidak kwatir, tidak takut roh yang membangun, roh yang menguatkan, islam tidak memiliki itu sifat rohnya adalah gelap mereka cenderung untuk menguasai, menindas, dan mengintimidasi kalau perlu membunuh meneror dan memerangi lihat saja negara negara islam:
  1. afganisatan, pakistan, oman, sudan, niger, tunisia, yaman, irak, iran, mesir, suriah, palestina, arab saudi, malaysia, Ina, dan banyak lagi negara mayoritas islam lainnya lihat saja masyaraktnya tertekan hidup barbarian, dan lebih parah lagi mereka mengungsi karna tidak ada pengharapan.

  Berbeda dengan negara takut akan Tuhan akan dilindungi, berkat melimpah, punya kreatifitas untuk menciptakan tehnologi dan kemajuan manusia karna berkat datangnya dari TUHAN yang asli bukan allah swt.

  BalasHapus
 46. Yesus Pemimpin Umat Israel
  "Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-ali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin, yang akan menggembalakan umatKu Israel." (Matius 2:6).
  Yesus dinubuatkan Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatnya Israel.
  Setiap yang dinubuatkan Tuhan, pasti bukan Tuhan.
  Yesus dinubuatkan Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan.
  Setiap yang dijadikan penggembala bagi umat Israel, pasti bukan Tuhan.
  Yesus dijadikan penggembala bagi Israel, berarti Yesus bukan Tuhan

  BalasHapus
 47. Silsilah Yesus Kristus
  Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanak Ishak, Ishak memperanak Yakub, Yakub memperanak Yehuda dan saudara-saudaranya …. Yakub memperanak Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kritus …… (Matius 1 : 1 …… dst).
  Sebenarnya silsilah Yesus (Nabi Isa as) hanya bisa dinisbatkan kepada ibunya Maryam karena kelahiran beliau tidak melalui hubungan biologis. Yesus (Nabi Isa) lahir dari kalamullah maka lebih pantas disebut Yesus (Isa) bin Maryam, bukannya Isa (Yesus) bin Yusuf. Karena ia dilahirkan oleh manusia, maka Yesus adalah 100% manusia dan bukan Tuhan !
  Yang namanya Tuhan (Allah), mustahil bersilsilah, Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :
  Setiap yang bersilsilah, pasti dia bukan Tuhan !
  Yesus bersilsilah, berarti Yesus bukan Tuhan !!

  BalasHapus
 48. Yesus dibawa dan dicoba oleh iblis
  "Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai Iblis." (Matius 4:1).
  Jika Yesus itu Tuhan, mestinya Tuhanlah yang mencobai Iblis, bukan sebaliknya. Sangat tidak rasional jikat Tuhan harus dicobai oleh Iblis. Sebagai seorang Nabi atau Rasul, tentu sangat wajar jika Yesus dicobai Iblis karena dia hanya seorang yang diutus oleh Tuhan.
  Setiap yang di coba oleh iblis, pasti bukan Tuhan.
  Yesus di coba oleh Iblis, berarti Yesus bukan Tuhan.

  BalasHapus
 49. Yesus dibaptis oleh Yohanes
  "Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibabtis olehnya." (Matius 3:13).
  Kalau Yesus itu Tuhan, mestinya Yesus yang membaptis Yohanes, bukan sebaliknya. Setiap orang baru memasuki wilayah suatu agama, pintu pertama yang harus dia lewati yaitu "pembabtisan", yang kalau dalah Islam "Bersyahadat". Jika Yesus itu Tuhan, tentu tidak perlu Tuhan harus dibabtis.
  Setiap yang dibabtis, pasti bukan Tuhan.
  Yesus dibabtis, berarti Yesus bukan Tuhan.

  BalasHapus
  Balasan
  1. Ini tutulisan mirip dgn pernyataan bpk insan mokogenta......satu hal yang perlu di pahami.........Yesus adalah memiliki gelar apa aja ....Allah...Anak manusia....nabi....hamba......guru....garam dunia....terang dunia ........Imam besar....Hakim yang adil.....Alfa dan Omega.......Raja damai....emanuel Allah beserta kita......Air kehidupan......masih banyak lagi...jadi tolong pahami...jadi zetiap gelar Yesus tdk ada yang bertentangan...itulah yang kalian perdebatkan karena belajar sepotong-potong......tidak pada keseluruhannya......Kesimpulannya adalah hanya Allah yang punya semua gelar.....

   Hapus
 50. surat An Nisaa 4:171 yang lengkap adalah seperti ini :
  " Wahai Ahli Kitab ! Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan)roh dari-Nya. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan, "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari ucapan itu). (Itu)lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Mahasuci Dia dari (anggapan)mempunyai anak. Milik - Nya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung

  BalasHapus
  Balasan
  1. Jangan menambah2kan kata2 dalam kurung sesungguhnya tidak pernah ada di teks aslinya...
   sangat jelas kalimat Nya adalah Allah itu sendiri
   sangat jelas roh dari Nya adalah Allah itu sendiri
   sangat jelas Allah itu menjadi manusia.., jadi jangan katakan Allah umat kristen ada 3... tetapi hanya satu yaitu Allah yang menjadi 100% manusia... Allah sanggup merubah diri Nya menjadi 100% manusia... apakah yesus Allah? Allah memegang segala kunci... termasuk kunci maut dan kunci surga....
   Allah menyerahkan nyawanya di salib untuk menebus manusia, kenapa Allah mati bukankah bisa saja langsung mengampuni dosa? Karna upah dosa adalah maut dan Allah adalah Tuhan yang adil, kalau di katakan upah dosa maut ya harus mati. Siapa yg mati? Seharusnya manusia tetapi Allah sangat bermurah hati dan menebus seluruh umat manusia dengan karya penyelamatannya itu...
   disalib mati (kunci maut dipegang) jd hidup lagi...(kunci surga dipegang) naik kesurga...

   Hapus
  2. menebus dosa ????


   Siapa yg ditebus ?

   Siapa yg Menebus ?

   Untuk siapa ditebusnya? >jawabnya jeLas.....,, iyaa untuk Tuhan
   Tuhan itu siapa ?...............

   Jadi,siapa yg menebus??? Tuhan.....??

   Tuhan tebus tuhan

   baca sambiL fikir !! & dngan hati kciL
   nafsu amarah kasih kpinggir dahuLu

   Pesan Saya :"jangan membohongi hati keciL"
   :-)


   Hidayah miLik Allah
   Logika ada pada kita sendiri

   Hapus
 51. hai golongan jin dan manusia , apakah blm datang kpd mu Rasul rasul dr kalangan kamu sendiri yg menceritakan dan membacakan kpd mu ayat ayat Ku, trhadap pertemuan dgn hari ini ???? ....

  BalasHapus
 52. Nabi Isa a.s berkata: “Tiadalah layak bagi Allah mempunyai anak. Maha Sucilah Ia. Apabila menetapkan jadinya sesuatu perkara, maka hanyalah Ia berfirman kepadanya: “Jadilah engkau”, lalu menjadilah ia.Dan sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu maka sembahlah kamu akan Dia inilah jalan yang betul – lurus “.
  (Qur’an 19:35-36)

  “Yang demikian sifat-sifatnya itulah Isa Ibni Maryam. Keterangan yang tersebut ialah keterangan yang sebenar-benarnya, yang mereka ragu-ragu dan berselisihan padanya.”
  (Qur’an 19:34)
  Isa Ibni Maryam (Ibni anak manusia yang ibunya bernama Maryam)

  “Katakanlah: Allah itu Maha Satu, Allah perlindungan yang kekal, Ia tidak beranak dan diperanakan, tiada satupun yang serupa dengan-Nya”
  (Qur’an 112:1-4) Surah Al-Iklas

  Sedar tentang kesesatan kamu dari memutar belitkan kebenaran musrik.

  “Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula padahal kamu semua mengetahuinya.”
  (Qur’an 2:42)

  “Dan mereka berkata pula: “Tidak sekali-kali akan masuk Syurga melainkan orang-orang yang berugama Yahudi atau Nasrani”. Yang demikian itu hanyalah angan-angan mereka sahaja. Katakanlah “Bawalah kemari keterangan-keterangan yang apa yang kamu katakan itu, jika betul kamu orang-orang yang benar”.
  (Qur’an 2:111)

  “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu sehingga engkau menurut ugama mereka. Katakanlah “Sesungguhnya petunjuk Allah ugama Islam itulah petunjuk yang benar”. Dan demi sesungguhnya jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka sesudah datangnya pengetahuan kepadamu, maka tiadalah engkau akan peroleh dari Allah yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepada mu.”
  (Qur’an 2:120)

  “Segolongan dari Ahli Kitab suka dan berangan-angan kiranya mereka dapat menyesatkan kamu; padahal mereka tidak akan menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka pula tidak menyedari.”
  (Qur’an 3:69)

  “Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu campur adukkan yang benar dengan yang salah, dan kamu pula menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya?”
  (Qur’an 3:71)

  BalasHapus
  Balasan
  1. Keluar islam terus masuk kristen tuh ibarat keluar mulut singa masuk mulut buaya...intinya sama aja,agama yg paling benar tuh cmn satu yaitu hindu

   Hapus
 53. "Bersengketa itu menghapus amal kebaikan."

  Persiapkan diri kalian untuk menyambut islam yg murni yang dibawa oleh imam mahdi dan nabi isa. masa dimana dunia ini terasa seperti surga. ketika alam manusia dan jin tak berbatas untuk kedua kalinya seperti saat zaman nabi sulaiman. waktunya sudah tidak lama lagi. pada saat itu semua jin dan manusia menganut islam hingga kembalinya imam mahdi dan nabi isa ke sisi Allah. dan dunia lebih dekat pada hari kiamat.

  bagi yg berada di jalan yg lurus, maka berpeganganlah lebih erat, karena masa yg berat (fitnah dajjal) sudah sangat dekat, dan bagi yang bengkok dan buta, sesungguhnya beruntunglah kamu, karena Allah akan meluruskanmu dengan mengutus nabi isa dan imam mahdi.

  Semoga Allah merahmati kamu semua dari fitnah dajjal dan hari kiamat.amin.

  BalasHapus
  Balasan
  1. mimpi kali, imam mahdi itu siapa? itu klaim islam saja untuk membodohi umat tentang RAJA yang akan datang mengadili orang hidup dan mati yaitu YESUS TUHAN, anda mungkin merujuk alquran dan hadist tapi boleh saya sampaikan disini bahwa itu hanyalah ilusi saja maaf islam hanya hayalan ...mau bukti satu saja nubuatan atau mukjijat islam yg terbukti baik allah swt atau muhammd? ...NOTHING

   Hapus
  2. ittakullah... ittakullah... ittakullah.
   wahai ruh yang membalas pesanku. demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamanNya. aku berdo'a semoga Allah datang menagih janjimu pada saat di alam ruh, dan semoga Allah memberikan hidayah islam kepadamu.
   alhamdulillahirobbil 'allamin.

   insyaAllah kamu akan menjadi seseorang yang sangat keras dalam membela islam hingga kamu syahid. semoga Allah selalu merahmatimu.amin.

   Hapus
 54. Buat pembuat Blog ini, seperti nya anda begitu menguasai tentang Al Quran dan Hadist Nabi. dan semua yang anda tuliskan tentanga Ayat Al Quran dan Hadist benar adanya. akan tetapi pemahaman anda tentang bagaimana memaknai ayat ini seperti sangat SALAH anda memaknai berdasarkan kesimpulan hati anda bukan logika anda. bukan kah jelas bahwa di dalam Al Quran Allah tidak satu penggal Ayat pun yang mengetakan bahwa ISA lah yang harus di sembah. sebaiknya anda pahamii dan resapi QS Annisa 171 jangan hanya penggelan ayat tapi secara utuh, karena ayat Al Quran bukan untuk dimaknai tiap penggalannya sebagai keuntungan yang memenuhi birahi hati manusia tapi di maknai dalam satu kalimat yang utuh.

  #buat Hanya Mimpi, semoga pintu hati anda terketuk dengan demikian Hidayah Allah akan mudah Anda terima, Karena hidayah selalu menghampiri Umat nya hanya tergantung apakah Umat nya telah terbuka atau tidak menerima hidayah itu.

  BalasHapus
 55. Setelah saya baca percikan2 injil mengenai incest otak saya jadi ingin incest
  setelah saya baca Al-Quran hati saya tenang seperti kalimat-kalimat di al-quran merupakan janji

  BalasHapus
 56. kelak anda akan menerima azab yg pedih dari ALLAH SWT karna anda merumuskan ayat suci ALLAH SWT hanya sepenggal dan tidak full.. tobat mas sebelum masuk neraka jahanam bersama jin dan orang'' kafir

  BalasHapus
 57. coba mas baca kitab bilangan bab 23 ayat 19!

  SABDAweb Bil 23:19
  Allah bukanlah manusia, o sehingga Ia berdusta p bukan anak manusia, sehingga Ia menyesal 1 . q Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara r dan tidak menepatinya?
  BIS (1985) ©
  SABDAweb Bil 23:19
  Allah tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan suka berdusta. Bila Allah berjanji, pasti Ia tepati! Bila Ia berbicara, tentu akan terlaksana!
  AYT Draft
  Allah bukanlah manusia; Ia tidak akan berbohong. Allah bukan manusia; keputusan-Nya tidak akan berubah. Jika Ia mengatakan Ia akan melakukan sesuatu, maka Ia akan melakukannya. Jika Ia berjanji, maka Ia akan melakukan yang dijanjikan-Nya.
  TL (1954) ©
  SABDAweb Bil 23:19
  Bahwa Allah itu bukan manusia yang berdusta; bukannya Ia anak manusia yang bersesalan adanya! Masakan Ia berfirman lalu tiada disampaikannya, atau berfirman lalu tiada diadakannya!
  MILT (2008)
  Allah bukanlah manusia sehingga Dia berdusta; juga bukan seorang anak manusia sehingga Dia menyesal! Apakah setelah Dia berfirman dan Dia tidak melakukannya; dan setelah Dia berbicara maka Dia tidak menegakkannya?
  FAYH (1989) ©
  SABDAweb Bil 23:19
  Allah bukan seorang manusia yang suka berdusta; Ia tidak akan berganti pikiran seperti kebiasaan manusia. Pernahkah Ia berjanji, tanpa menepatinya?
  ENDE (1969) ©
  SABDAweb Bil 23:19
  Allah bukan manusia, sehingga Ia berbohong, dan bukan anak-manusia, sehingga Ia menjesal. Masakan Ia berkata dan tidak berbuat, bersabda dan tidak meneguhkannja!
  Shellabear Draft (1912) ©
  SABDAweb Bil 23:19
  Bahwa Allah itu bukannya manusia sehingga Ia membohong bukannya Ia anak Adam sehingga Ia menyesal Jikalau Ia berfirman masakan tiada disampaikan-Nya dan jikalau Ia bertitah masakan tiada ditetapkan-Nya.

  BalasHapus
 58. Ini secuil kutipan dari buku 'Abd. Haq Vidyarthi & Abd. Ahad Dawud'.
  Pahami secara logika jika Anda termasuk orang2 yang berfikir.
  "1 Tuhan = 1 Tuhan + 1 Tuhan + 1 Tuhan; maka 1 Tuhan = 3 Tuhan. Pertama-tama, satu Tuhan tidak bisa sama dengan 3 Tuhan, tetapi hanya sama dengan salah satu dari mereka. Kedua, karena Anda mengakui masing2 Tuhan sebagai Tuhan yang sempurna sebagaimana dua lainnya maka kesimpulan Anda bahwa 1+1+1 = 1 bukanlah matematika, melainkan sebuah kekonyolan".

  Intinya, Anda tidak memahami misteri gambar "Matahari" yang ada dibelakang Tuhan kalian.

  BalasHapus
  Balasan
  1. Anda adalah seorang direktur diperusahaan A yang memiliki 1000 karyawan dan anda memiliki seorang istri yang cantik dan 3 orang anak.

   Direktur(orang) + suami (orang) + ayah (orang) = 3 orang
   pd kenyataannya hanya satu orang yaitu anda sendiri yg memiliki 3 status.

   Yesus adalah anak Allah apakah Allah beranak? TIDAK.
   apakah anda tau kunci bisa beranak yg menghasilkan anak kunci? Atau panah berhubungan badan dan keluarlah anak panah?

   Hapus
 59. Ada yang mengatakan Yesus tidak perna mengatakan diriNya sebagai Tuhan?
  Baca yohanes 13:13, disitu pengakuan Yesus yang mengatakan diriNya sebagai Tuhan.

  BalasHapus
  Balasan
  1. Ayat - ayat injil yang ada sebutan TUHAN ke jesus dari murid2nya, sebenarnya dalam versi yunani menggunakan kata κύριε yg artinya SIR, LORD, (TUAN) BUKAN TUHAN (SILAHKAN CEK SENDIRI).

   Yohanes 13:13 You call me ‘Teacher’ and ‘Lord,’ and do so correctly, 1 for that is what I am

   Sedangkan ayat2 lain banyak sekali yang mengatakan jesus bukan Tuhan tapi hanya Utusan Tuhan atau Nabi, persis seperti dalam islam

   Yohanes 17:3 : Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.

   Hapus
 60. Arti yang sebenarnya dari kata PENGETAHUAN dari ayat-ayat diatas adalah Isa memiliki ilmu tentang hari kiamat hanya saja dalam level yang masih bisa diterima dan ditampung oleh otaknya dan otak orang lain. Itu pun PENGETAHUAN yang diberikan ALLAH ke Isa bersifat "cukup TAHU saja" dan bukan untuk MENGETAHUI semua tentang hari kiamat. Karena apa? Karena ALLAH Maha Mengetahui makhluk ciptaannya dan DIA tahu manusia punya keterbatasan.

  Mungkin anda belum nalar juga dari apa yang baru saja saya jelaskan. Oke saya buat lebih sederhana agar anda paham. Misalkan saya adalah orang yang sangat ahli soal pesawat dan anda tidak. Lalu saya bertanya, "Jelaskan tentang pesawat!" Lalu anda mengotak-atik isi kepala anda yang sudah berisi PENGETAHUAN soal pesawat dan anda menjawab, "Pesawat adalah benda yang bisa terbang dan melayang yang bisa mengantarkan objek yang berada didalamnya berpindah dari titik A ke titik B." Lalu saya bertanya, "Apakah anda TAHU bagaimana cara membuat pesawat?" Sambil menggaruk-garuk kepala anda yang penuh ketombe dan kutuan itu anda menjawab, "Tidak TAHU karena PENGETAHUAN saya hanya sampai sebatas itu." Naaahhh inilah maksudnya anda dan saya sama-sama memiliki PENGETAHUAN tentang pesawat tapi dari taraf dan level yang berbeda.

  Oke saya berikan contoh mudah yang lain. Kali ini saya akan membandingkan langsung antara ALLAH dan anda (kali ini berpura-puralah anda memiliki status yang sama seperti Isa tapi dalam format yang berbeda). Misal anda adalah ahli botani alias pakar tumbuh-tumbuhan bahkan seluruh negara didunia mengakui keahlian anda. Anda tahu segala macam jenis tumbuh-tumbuhan hingga proses-proses rumitnya. Lalu saya sebagai orang awam bertanya hal yang sederhana, "Apakah anda mengetahui keseluruhan jumlah daun dari pohon-pohon yang ada dibumi?" Lagi-lagi anda menggaruk-garuk kepala anda yang banyak ketombe dan kutuan itu sambil keringat bercucuran tanda panik menjawab, "Mana saya tahu soal itu." Lalu yang mengetahui siapa? Yang mengetahui itu adalah ALLAH SWT dan bahkan tak sekedar mengetahui tapi MAHA MENGETAHUI. Anda mau diberi pengetahuan oleh ALLAH SWT tentang jumlah daun keseluruhan? Bisa-bisa nanti otak anda meleleh karena tak sanggup menerima pengetahuan itu.

  "Bukankah hanya Allah SWT yang MENGETAHUI tentang hari kiamat itu?" tanya anda dalam hati kan tadi? Lah bertanya tapi tanpa sadar menjawab sendiri. Ya itu hanya ALLAH SWT yang MENGETAHUI tentang hari kiamat itu karena ALLAH MAHA MENGETAHUI.

  Isa boleh punya pengetahuan, boleh mengetahui, akan tetapi level pengetahuan dan mengetahui versi Isa jauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh dibawah level PENGETAHUAN dan MENGETAHUI versi ALLAH SWT.

  Jadi saran saya kepada anda adalah jika anda seorang blogger belajar kembali soal tata bahasa, penafsiran kata dan masih banyak lagi tentang bahasa Indonesia sehingga anda bisa memelintir AL Quran lebih elegan. Pun toh kalau anda bisa memelintir ayat-ayat yang begitu kami cintai secara elegan maka kami akan meluruskan kembali dengan cara yang jauh lebih elegan lagi. Sehingga anda paham eksklusivitas Islam itu seperti apa.

  Ingat!!! agamamu agamamu, agamaku agamaku. Anda tak usah repot-repot mengusik agama lain seperti Islam. Tapi usiklah diri anda sendiri apakah anda merasa sudah baik sebagai Christian?

  Terima kasih dan Wassalamu'alaikum.

  BalasHapus
  Balasan
  1. God Bless You @Sukses Sekali TUHAN memberkatimu melimpah AMIN.. :)

   Hapus
  2. Bos pernyataan anda sangat benar.....Yesus bukan saja tau tentang hari kiamat dgn pikiran terbatas.....karena hakimnya juga Dia.....nabi anda juga menjelaskannya...dalam Hsm 127 Dan Hsb 1090.....ok boz

   Hapus
 61. DOMBA mengembik kapilah berlalu :)
  daripada ngadu bacot yang gak jelas mending nonton video Debat dr.Zakir naik
  saya yakin domba akan menjadi manusia jika nonton vidio debat tersebut asalkan sang domba itu membuka pikiran jernih,,

  GOnDrong bles you :D

  BalasHapus
  Balasan
  1. Sayangnya zakir naik takut debat sma nabeel qureshi...
   klo mereka debat baru ditonton... jgn nonton debat ga berkualitaslaah

   Hapus
 62. “Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: “Hai Isa putera Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia: “Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?” Isa menjawab: “Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku pernah mengatakan maka tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib-ghaib.
  Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perntahkan kepadaku yaitu "sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu", dan aku menjadi saksi terhadap mereka,selama aku berada di tengah2 mereka. Maka setelah Engkau mengangkatku ke langit, Engkaulah yang mengawasi mereka. Dan Engkaulah Yang Maha Menyaksikan atas segala sesuatu.” [QS: Al Ma'idah 116-117]

  BalasHapus
 63. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 64. Beliau menjadi Isa Almasih ( Yesus Kristus) YANG PERNAH BERLAKU SEBAGAI MANUSIA, YANG DILAHIRKAN PERAWAN TANPA BENIH MANUSIA. ( Dari seluruh Nabi Hanya ISA)

  Maka Isa berkata dalam Yohannes10:30 "Aku dan Bapa adalah satu." ,
  TAK ADA NABI YANG MENGKLAIN DIRINYA SEMULIA TUHAN .
  Ia SUCI sebagaimana TUhan Suci !

  DAN BELIAU ADALAH HAKIM JIWA MANUSIA PADA HARI KIAMAT. ( Tak ada nabi yang yang berperan SEBEGITU KUASA kecuali Yesus sang Isa Almasih)

  Hakim Jiwa Manusia hanya Tuhan yang berhak... dan itu ISA ALMASIH.. ( MAKA DIALAH TUHAN YANG PERNAH BERPERAN SEBAGAIMANA MANUSIA )

  PUJI TUHAN YESUS..!

  BalasHapus
 65. KEISTIMEWAAN DAN KEMULIAAN ISA ALMASIH YANG ADA DIDALAM QURAN.

  1. Isa adalah satu-satunya Nabi yang diperkuat oleh Rohulqudus (Roh Allah), (QS. 2 : 87, 253 dan 5: 110),
  (sebagai Bukti Kebenaran KerasulanNya, yang tidak dimiliki oleh nabi lain).

  2. Isa, satu-satunya Nabi yang lahirNya oleh benih Ilahi (Rohulqudus) yang ditanamkam dalam rahim Maryam, sehingga Ia dapat disebut Anak Rohulqudus = Anak Allah (QS 66: 1)
  (Anak Allah, bukanlah berarti anak biologis (walad), seperti yang sering di tuduhkan bahwa ada perkawinan antara manusia dengan Sang Pencipta yang melahirkan Isa)

  3. Isa, satu-satunyanya Nabi yang di isi dengan Roh Allah kedalam tubuh Maryam, supaya menjadi Tanda (Kekuasaan Allah) yang BESAR bagi Semesta Alam (QS 21:91)
  (Adakah nabi lain seperti Isa ?)

  4. Isa , satu-satunya Nabi yang telah ditentukan (diputuskan) Allah menjadi TANDA bagi manusia dan RAHMAT dari Allah (Qs. 19: 21)
  (Adakah nabi lain sperti Isa ?)

  5. Semua Ahli Kitab akan beriman kepada Isa menjelang kematiannya dan di hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. (QS 4: 159, 171 dan QS.43 : 61) .
  ***(Hadits Sahih Muslim, rujukan 127) dan (Hadits Bukhari 34 : 425) “ Kelak di hari Kiamat Isa (Yesus) akan menjadi Hakim bagi semua manusia”
  Ahli Kitab percaya Isa sebagai Rasul Allah, jadi tidak perlu menunggu kematian. Yang mereka tidak / belum percaya adalah Isa sebagai Anak Allah dan sebagai Tuhan. Inilah yang akan mereka sadari, menjelang kematiannya.

  6. Allah berfirman langsung kepada Isa, tanpa perantara malaikat. (QS.3: 48, 55 ).

  7. Setiap ucapan dari Isa, adalah Firman Allah. Mengapa ? Sebab Dia adalah Kalimatulloh (QS.3: 45 dan 4: 171) ……”Sesungguhnya Almasih , Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan KALIMAT-NYA, yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan ROH daripada-NYA……” (dalam ayat ini sengaja terjemahan dalam kurung "ciptaan" tidak di tambahkan, karena kata asli tidak ada kata "ciptaan")
  ***Menurut (Hadis Anas bin Malik hal 72) : “ Isa itu sesungguhnya Roh Allah dan FirmanNya"

  8. Isa ditinggikan Allah lebih daripada nabi-nabi lain (QS 2: 253 ).

  9. Isa satu-satunya Nabi / manusia yang mengetahui tentang Hari Kiamat (QS 43: 61 )
  (menurut : QS 7: 187 dan 31: 34 dan QS. 67 : 26 “ Sesungguhnya ilmu (tentang hari kiamat itu) Hanya pada sisi Allah, dan sesungguhnya aku (Muhummad) hanyalah seorang pemberi peringatan”.)

  10. Isa, satu-satunya Nabi yang suci, tidak berdosa sedikitpun (QS.19 : 19, 34 )
  (Adakah yang suci selain Allah?)

  11. Isa, satu-satunya Nabi yang mengetahui hal-hal yang gaib, dan apa yang kamu makan dan simpan dirumahmu (QS 3: 49 )
  *** Isa, satu-satunya Nabi yang bisa menghidupkan benda atau orang mati setiap saat Dia menghendakinya. (QS 5 : 110)
  Memang ada beberapa nabi lain atau pendeta yang bisa melakukan mukjizat itu, tetapi tidak selalu bisa, setiap saat, hanya bila Allah mengijinkan. Tapi Isa selalu bisa dan tidak pernah gagal, sebab Dia memang Allah.
  Tapi Muhammad tidak bisa mengadakan mukjizat sedikitpun (QS.13: 27) dan ia tidak mengetahui hal-hal yang gaib (QS 6: 50 , 7: 188 ), sebab ia HANYALAH seorang pemberi peringatan ( Qs 67: 26 ; 46 : 9 ; 29: 50 ; 7: 188 ; 11: 12 ; 13: 7).

  bersambung...................

  BalasHapus
 66. sambungan.............

  12. Isa berfirman didalam QS. 3: 49-51; “Taatlah kepadaKu (Isa) “ Qs 3:50 dan 43: 63 dan “ Inilah jalan yang lurus, yaitu : menyembah Allah, yang bersama-sama dengan Isa dan Rohulqudus (Qs 3: 50-51 dan 43 : 61-64).
  Seandainya sudah menemukan jalan yang lurus, maka semestinya tidak perlu lagi berdoa : “Tunjukilah kami jalan yang lurus “ (QS 1: 6) lagian ayat ini hanyalah doa bukan firman awloh yang di diktekan jibril kepada muhammad, oleh karena itulah sampai detik ini umat muslim masih memohon " Tunjukilah kami jalan yang lurus" karena belum percaya Isa sebagai "Jalan Yang Lurus" dan hanya percaya Isa sebagai nabi saja.
  13. Isa seorang yang terkemuka didunia dan diakhirat (QS 3: 45)
  Tidak ada nabi lain yang seperti itu, Muhammadpun tidak dikatakan seperti itu.

  14. Isa berkuasa mengubah hukum, menghalalkan sebagian apa yang diharamkan (QS 3: 50)

  15. Hanya Isa, satu-satunya nabi yang diangkat kepada Allah setelah ajalNya (QS.3: 55 dan 4: 158) nabi-nabi lain tidak ada, Muhammad pun tidak.

  16. Firaun dalam (QS 10: 90) mengakui, bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai bani Israel, bukan yang di percayai bani lain.

  17. Pada akhir zaman, Isa akan datang kembali (Hadits Muslim 6931)
  (Isa datang mematahkan salib, bukanlah kayu yang berbentuk salib, tapi Isa mematahkan kuasa maut, untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadaNya baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Salib adalah Lambang dan Bukti Rahmat Allah kepada umat manusia, karena kematian Yesus di atas Salib hanya bertujuan untuk menebus dosa manusia yang percaya kepadaNya, inilah adalah hukum sebagaimana harfiahnya bangsa Yahudi mengorbankan domba untuk pengampunan dan penghapusan dosa)


  Menurut quran dan hadis sahih, Isa Almasih adalah nabi dan makhuk ciptaan yang tentunya berbeda dgn Allah Sang Pencipta yang kekal abadi.
  Pertanyaannya : mengapa quran dan hadis memberikan gelar2 kemuliaan kpd Isa Almasih, padahal gelar2 kemuliaan tsb hanya boleh di miliki oleh Allah dan tidak boleh di sandang/ di berikan / di pakai oleh makhluk ciptaan, TANPA TERKECUALI DENGAN DALIH APAPUN.
  Dalam konsepsi Islam tentang Tuhan, tidak ada kesetaraan antara Tuhan dan ciptaan.

  Dengan gelar2 kemuliaan yang di berikan kepada Isa almasih, tanpa di sadari quran telah menyetarakan Isa Almasih dengan Allah, padahal dalam islam hal ini sangat di larang.

  Pertanyaannya ?

  Ada apakah di balik semua itu yang sesungguhnya ?
  Ada apakah di balik semua itu yang sebenarnya ?

  Dalam Alkitab hal ini juga sangat di larang, ((Yesaya 42 :8 = "Aku ini YHWH, itulah namaKu; Aku tidak akan memberikan KEMULIAAN-KU kepada yang lain.") kecuali benar2 mengetahui bahwa sosok tersebut adalah Inkarnasi dari Yahweh (Allah) itu sendiri, dan injil sudah menyatakan bhw Isa Almasih (Yesus Kristus) adalah Inkarnasi dari Firman Yahweh yang menjadi daging yang namanya Yesus.

  YAHWEH (nama Pribadi) = FIRMANNYA (Inkarnasi menjadi Yesus) = ROHNYA (Roh Yahweh yang ada dalam Yesus,) inilah yang umat Kristen yakini dengan sebutan TRITUNGGAL.

  Sekarang bagaimana quran untuk mengurai dilema / kontradiksi yang di buat oleh quran sendiri ? HALLO !

  NB : Apa yang tertulis di atas bukanlah berarti umat Kristiani mengamini Isa Almasih (Yesus Kristus) sebagai Tuhan dan Juru selamat berdasarkan quran dan hadist, tetapi sebelum adanya quran dan hadist, umat Kristen di seluruh dunia (tidak termasuk bidat) telah mengamini Yesus Kristus (Isa Almasih) adalah Inkarnasi Allah itu sendiri berdasarkan alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru (Injil), sebab orang Kristiani memahami bahwa tidak mungkin mempertuhankan seorang makhluk ciptaan karena itu adalah melanggar Sepuluh perintah Allah, tetapi sebaliknya umat Kristiani menyakini bahwa Yesus Kristus yang adalah Kalimahtullah (Firman Allah=Allah) adalah INKARNASI ALLAH ke dalam daging.

  BalasHapus
 67. Dalam Konsepsi islam, hanya awloh yang bisa menghapus dosa, tapi kenapa dengan mengusap batu hajar asward juga bisa menghapus dosa'

  Hadits shahih riwayat An Nasaa’i No. 2919. Dishahihkan oleh Al Albani.
  Dari Ibnu ‘Umar, saya mendengar Rasulullah bersabda:

  إِنَّ مَسْحَهُمَا يَحُطَّانِ الْخَطِيئَة
  "Sesungguhnya mengusap keduanya (Hajar Aswad dan Rukun Yamani) akan menghapus dosa"

  Kenapa batu hitam hajar asward yang katanya dari surga yang adalah benda mati bisa di muliakan sama seperti awloh yang bisa menhapus dosa, sedangkan nyata-nyata Isa almasih adalah Kalimattulah dan Roh Allah dan Suci Tanpa Dosa malah oleh muslim hanya di anggap nabi semata, mana lebih mulia antara batu hajar asward dan Isa Almasih menurut muslim.

  awloh dan batu hajar asward sama-sama bisa menghapus dosa,
  awloh dan Isa Almasih sama-sama suci dan bisa menghapus dosa,
  antara dua ini, muslim pilih yang mana ????

  BalasHapus
 68. Maaf, kita (muslim) baiknya tdk usah nanggapi mereka (kristen), biarin aja mereka ikuti agama/ajaran Si Paulus. Dan ingat dlm alquran itu Isa As bukan Jesus. Kita percaya dgn Isa As sbgimn dlm alquran tp tdk pernah percaya dgn Jesus buatan Paulus. Bereskan....!!!

  BalasHapus
 69. begini sajalah wahai manusia sekalian yang mentafsir melalui pemikiran manusia..
  1. kristian memahami ayat dalam AL KITAB dari sudut iman nya dan apa yang dinilainya..maka biarkan KRISTIAN mengimani ALKITAB dgn cara sedemikan dan biarkan mereka dihakimi dari sudut mereka.
  2. MUSLIM memahami ayat ALQURAN melalui iman mereka dan juga apa yg dinilainya..maka biarkan muslim dengan cara sedemikian. biar mereka dihakimi dari sudut mereka.

  ajaran ISLAM dan KRISTIAN mempunyai intipati yang sama iaitu KASIH.

  jika pergaduhan antara AGAMA berlaku di antara kalian , maka KALIAN yg sebenarnya tidak memahami INTIPATI AJARAN AGAMA.. mlalui cara kalian mnunjukkan AJARAN sebenar AGAMA itu tidak sampai dikalangan penganutnya..

  BalasHapus
 70. Sok tau ah semua,PENGETAHUAN ILAHI ITU GA ADA SATU ORANGPUN YG BISA MENGGAPAINYA,GA BAKAL NYAMPE OTAK LU PADA,mending diem,jalanin aja kepercyaan kalian masing2 ga usah terpengaruh apa2,pake sok tau jelasin ayat2..siapa lu??saling menghormati dan menghargailah yg paling penting,ORANG2 PANATISME SEMPIT!!!

  BalasHapus
 71. Sok tau ah semua,PENGETAHUAN ILAHI ITU GA ADA SATU ORANGPUN YG BISA MENGGAPAINYA,GA BAKAL NYAMPE OTAK LU PADA,mending diem,jalanin aja kepercyaan kalian masing2 ga usah terpengaruh apa2,pake sok tau jelasin ayat2..siapa lu??saling menghormati dan menghargailah yg paling penting,ORANG2 PANATISME SEMPIT!!!

  BalasHapus
 72. Nga ada ujungnya..........
  yg jelas jauhi makan babi ya
  Soalnya banyak cacing di daging babi

  BalasHapus
 73. Babi ga usah jadi perdebatan bos...karena babi ga ada pengaruhnya masuk sorga......

  BalasHapus
 74. MENURUT AKU BEGINI :
  KITA PASTI MENYAKINI BAHWA DUNIA INI HARUS MENGANDUNG DUALISME, YAITU JAHAT DAN BAIK, BENAR DAN SALAH, KASIH DAN BENCI. ISLAM MEMANG HARUS ADA DI DUNIA INI SEMATA-MATA AGAR DUNIA INI BERPUTAR DAN BERPROSES UNTUK MEMENUHI DUALISME DASAR DUNIA, KALAU TIDAK DUNIA INI BISA BERHENTI. MENGAPA AKU KATAKAN BEGITU : ANDAIKATA SAJA ISLAM TIDAK MUNCUL DAN HANYA ADA AGAMA YUDAISME, HINDU, BUDDHA, TAOISME, KONG HU CU DAN KRISTEN, BUKANKAH DUNIA INI AKAN HANYA ADA KEBAIKAN SAJA, KEBENARAN SAJA, DAN KASIH SAJA, MAKA DUNIA INI AKAN TAMAT, MAKA MAU TIDAK MAU ISLAM HARUS MUNCUL SEBAGAI BAGIAN DARI YANG MENGAJARKAN KEBENCIAN DAN KEJAHATAN SEPERTI YANG DI CONTOHKAN NABINYA DAN TERTULIS DI KITABNYA AGAR DUNIA INI BERPUTAR TERUS.
  SETUJU NGA ? SETUJU TIDAK SETUJU, MEMANG SUDAH DEMIKIANLAH HARUS TERJADI. WALAUPUN BEGITU, MANUSIA TETAP DI BERI KEBEBASAN MEMILIH DI ANTARA DUA, SESAT ATAU LURUS,

  BalasHapus
 75. MENURUT AKU BEGINI :
  KITA PASTI MENYAKINI BAHWA DUNIA INI HARUS MENGANDUNG DUALISME, YAITU JAHAT DAN BAIK, BENAR DAN SALAH, KASIH DAN BENCI. ISLAM MEMANG HARUS ADA DI DUNIA INI SEMATA-MATA AGAR DUNIA INI BERPUTAR DAN BERPROSES UNTUK MEMENUHI DUALISME DASAR DUNIA, KALAU TIDAK DUNIA INI BISA BERHENTI. MENGAPA AKU KATAKAN BEGITU : ANDAIKATA SAJA ISLAM TIDAK MUNCUL DAN HANYA ADA AGAMA YUDAISME, HINDU, BUDDHA, TAOISME, KONG HU CU DAN KRISTEN, BUKANKAH DUNIA INI AKAN HANYA ADA KEBAIKAN SAJA, KEBENARAN SAJA, DAN KASIH SAJA, MAKA DUNIA INI AKAN TAMAT, MAKA MAU TIDAK MAU ISLAM HARUS MUNCUL SEBAGAI BAGIAN DARI YANG MENGAJARKAN KEBENCIAN DAN KEJAHATAN SEPERTI YANG DI CONTOHKAN NABINYA DAN TERTULIS DI KITABNYA AGAR DUNIA INI BERPUTAR TERUS.
  SETUJU NGA ? SETUJU TIDAK SETUJU, MEMANG SUDAH DEMIKIANLAH HARUS TERJADI. WALAUPUN BEGITU, MANUSIA TETAP DI BERI KEBEBASAN MEMILIH DI ANTARA DUA, SESAT ATAU LURUS,

  BalasHapus
 76. "Injil kalian palsu"
  ok mana buktinya..... tidak ada... saya di ajarin doang

  sekarang di balik
  "Alquran kalian palsu"
  Oh tidak mungkin, muhammad itu sangat suci dan kaya raya dari merampok dan nafsu bejatnya luar biasa dilampiaskan ke anak 9 tahun dan istri anaknya.. tidak mungkin YANG INI SALAH, TIDAK MUNGKIN TIDAK MUNGKIN. dan statement ngotot lainya.

  ya sudah dari sini kita tau bagaimana kenapa orang yang pintar pintar di seluruh dunia ini, berpendidikan akan SANGAT SULIT INGIN JADI ISLAM.. karena harus percaya sesuatu tanpa boleh mempertanyakannya, apa lagi perempuan yang statusnya di jamin turun derajat ketika menjadi muslim.

  Injil dan kitab taurat sudah ada ribuan tahun sebelum muhammad mau buat agama sendiri untuk perang dan berkuasa.

  terkadang merasa sedih banyak muslim ktp ga bisa berpikir dan menyelidiki.. .. tapi syukur ada website dan internet jadi muslim juga bisa baca tentang kebenaran..

  bukan hanya dari satu sumber saja (Islam itu benar yang lain itu salah.. TITIK) tetapi bisa buka wawasan selidiki apa itu benar... dan kenapa ga ada teroris buddha atau kristen atau katolik ya.. ? ternyata memang di alquran itu si muhammad bilang silahkan bunuh kiri kanan atas nama Olloh...silahkan perkosa , jangan lupa 20% dari setiap rampasan harus ke muhammad..sembahlah yang maha kuasa.. dimana? batu hitam di mecca...

  ga heran muslim yang sudah baca alquran FULL dan sungguh sungguh itu akhirnya menjadi terorris atau keluar menjadi Kristen.

  sementara muslim yang belum betul betul mengerti masih bingung kenapa agamanya kaya gini..

  BalasHapus
  Balasan
  1. Anda tau darimana kalo membaca AlQuran, keluar agama dan jadi Teroris? Memangnya Anda pernah mempelajari Islam? sehingga semua perkataan bak orang yg meyakinkan.

   Kalo mau memfitnah pikirin dulu. Masih baik Indonesia memberi kalian kebebasan untuk kalian beribadah. Karena apa??? karena Islam mengajarkan toleransi, dan pastinya 100% Negara Islam membebaskan semua Agama untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya.

   Kalo ujung2 nya jadi Teroris, pasti semua Agama di Indonesia udah diusir keluar negeri/dibunuh begitu pula diluar Negeri.

   Teroris terbentuk karena adanya fitnah dari bangsa barat kepada Islam, bom segala macam pasti yg kena Islam, padahal Islam tidak tau menau. Kelicikan bangsa Yahudi lah penyebabnya.

   Hapus
 77. Hukum yang terutama menurut Kristus Yesus, Putra Allah...
  "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
  Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
  Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
  Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi."

  BalasHapus
 78. Zaman dahulu kala, manusia di beri Azab oleh Allah di karnakan manusia saat itu menyembah berhala (patung buatan manusia sendiri) nabi diturunkan untuk meluruskan kesesatan yg sdh meraja lela dan manusia keras kepala sehingga di musnahkanlah kaum tersebut,.. apa bedanya dgn kristen yg membuat patung Tuhannya sendiri...?? Yg nyatanya setiap patung ato gambar memiliki detail wajah yg berbeda, sehingga kalian berdoa dan tersugesti dgn menghayalkan wajah yg ada pada patung tersebut, yg bisa jadi mirip Om saya...Bersyukurlah kalian para penganut kristen, krn klo' islam tdk diturunkan maka kalian sdh lama terkena Azhab... Tuhan masih sayang dgn umatnya sehingga menurunkan nabi muhammad untuk keselamatan kita semua, jadi yg islam dan betul2 islam berbahagialah kawan.

  BalasHapus
  Balasan
  1. Bagaimana pula anda yang menyembah berhala KAABAH? Itu buktinya berlaku penyembahan berhala dan bukannya Allah sebab keberadaan Allah bukan hanya di Makkah Kaabah, Allah itu Universal. Hati manusia yang benar2 ingin menemukanNya, pasti akan mendapat kebenaran. Yesus lah jawabannya. Saya tidak menemukan Muhammad punya jalan kehidupan memberitakan tentang kebenaran, semuanya sangat bertentangan dengan apa yang Yesus beritakan. Tiada KASIH pada Muhammad, semuanya hanya kezaliman, kejahilan, nafsu serakah, tipu dusta, perbudakan, perhambaan semata-mata belaka.

   Hapus
  2. Begitu kah? anda tau dari mana kalau Islam menyembah Ka'bah? kezaliman apa yg dibuat Rasul? Tipu dusta apa yg diperbuat Rasul? kejahilan apa yg Rasul lakukan? perbudakan serta perhambaan apa yg dimaksud? anda harus bisa menjelaskannya.

   kalau nafsu yang anda maksud tentang Rasul dengan Aisyah, sbg contoh.
   apakah ada hadist menyebut, "Muhammad bernafsu ketika mengawini Aisyah..."

   Dari Aisyah ra bahwasanya Nabi saw berkata kepadanya, ”Aku telah melihat kamu di dalam mimpi sebanyak dua kali. Aku melihat kamu tertutupi secarik kain sutera. Dan Malaikat itu mengatakan, ’Inilah isterimu, singkaplah.” Dan ternyata dia adalah kamu, maka aku katakan, ’Bahwa ini adalah ketetapan dari Allah.” (HR. Bukhori)

   Diceritakan oleh Ubaid bin Ismail, diceritakan oleh Abu Usamah dari Hisyam dari Ayahnya berkata, ”Khodijah ra telah meninggal dunia tiga tahun sebelum Rasulullah saw berhijrah ke Madinah. Kemudian beliau saw berdiam diri dua tahun atau seperti masa itu. Beliau saw menikah dengan Aisyah ra pada usia 6 tahun. Dan Rasulullah saw menggaulinya pada saat Aisyah berusia 9 tahun” (HR. Bukhori)

   Kalau anda memang termasuk orang2 yang bisa berfikir! Anda pasti tau bahwa Rasuullah mengawini Aisyah BUKAN KARENA NAFSU dan ia telah menjadi istrinya.

   Makannya, kalo mau nerangin itu yang jelas. Dasar agama dangkal.

   Hapus
 79. Patung dan Gambar hanyalah sebuah kebenaran sejarah, bawa Yesus Kristus Putra Allah perna turun kebumi menjadi manusia.... itu karna kasih karunia Allah sehingga mengaruniakan AnakNya yg Tunggal ke Dunia ini, Yesus adalah Firman yg telah menjadi Manusia, Raja damai... Hanya karna kasihNya sehingga kita manusia masi berada di dunia ini, kita hidup di dunia ini bukan kuat dan gagahnya kita tapi hanya karenah kasih dan anugerahNya. Iman, Pengharapan dan Kasih secara horizon dan vertikal yg akan membawa kita menuju surga yg kekal...

  BalasHapus
 80. gak usah berdebatlah. kita tunggu aja di hari kiamat siapa yang selamat 😉

  BalasHapus
 81. Muhammad tidak memberitakan keselamatan dan kebenaran, hanya Yesus yang sumber kebenaran dan keselamatan kekal. Semoga kalian muslimin dan musliman beroleh hidayah untuk mengetahui kebenaran yang diberitakan Yesus sebab Dialah JALAN YANG LURUS.

  BalasHapus
 82. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 83. Firman Allah ta’ala, “Tidakkah kamu lihat, bahwasanya Kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasut mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh?, “ (QS Maryam:83)

  “Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut (tipu daya) mereka, tetapi Allah (justru) menyempurnakan cahaya-Nya, walau orang-orang kafir membencinya". Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang musyrik membencinya”. (QS Shaff: 8-9)

  Brooo, klu Yesus Tuhan, sangatlah tidak masuk akal, apalagi Allah memiliki anak! padahal bukankah Allah tidak memiliki Istri? Muhammad diciptakan bukan untuk membawa kesesatan, melainkan peringatan, kami umat Muslim diperintahkan untuk mengimani setiap Rasul, termasuk Isa al-Masih, namun bukan sebagai Tuhan, melainkan Nabi/utusan Tuhan.

  Memang jalan yang ditempuh Isa AS lurus, namun yang dimaksud, pada saat itu, ia Islam atau Kristen, Jelas sekali Islam, makannya kalau nulis ayat jangan dipotong, itu semua masih panjang kelanjutannya. Isa AS mengetahui hari kiamat karena ia diperintahkan utk turun ke Bumi pada saat menjelang Kiamat tsb.

  @Islam dalam fakta, kalau mau nipu orang dengan pura2 membahasIslam, dipikirin dulu, saya tidak mudah terbodohi, Kristen dan Yahudi memang diciptakan oleh Allah untuk membawa kesesatan dan teman Syaitan, termasuk menipu, satu lagi kalo nulis ayat jangan dipotong, itu kelanjutannya masih panjang.

  Apakah anda adalah manusia yang lebih tahu akan Kebenaran?

  BalasHapus
 84. Begitu banyak informasi yang mengandung fitnah... Astagfirullah...
  Mending Mampir Kesini Insyaallah berkah

  BalasHapus
 85. TANPA GUA BACA ISI BLOG SELURUHNYA UDAH KETAHUAN BANGET YANG BIKIN YAHUDI NIH....DIA KAN BENCI BANGET....KAUM MUSLIM.......UDAH SEPINTER PINTER ELUNYA AJA DEH....UNTUK KU AGAMA KU UNTUKMU AGAMAMU....YANG MUSLIM BISA MASUK NERAKA APALAGI KAFIR......KITABNYA KAUM KAFIR AJA KAN UDAH EXPIRED....TAPI GUA TETEP PERCAYA SAMA 4 KITAB ALLAH TAPI YANG ASLI BUKAN BAJAKAN.....KALO YANG PUNYA BLOG INI NGRASA BENER....COMENT INI JANGAN DI HAPUS...KITA BUKTIKAN...."

  BalasHapus
 86. Udah ketauan kalo Kristen dan Yahudi itu TUKANG TIPU! makannya dibilang kafir.

  @Islam dalam fakta, kalo mau bahas AlQuran, pikirin dulu napa? kalo ngasih ayat yang jelas dan lengkap. Ini TUDUHANMU yang NGACO dan ketauan kalo lu mau menyesatkan:

  1. Tentang QS Zukruf:61, "ikutilah Isa, ini jalan yg lurus...mau tau kelanjutannya?
  Firman Allah Ta'ala, " "Hai hamba-hamba-Ku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini dan tidak pula kamu bersedih hati. (yaitu) orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri (Islam). QS Zukruf 68-69

  2. QS Al-Maidah:171, " "Sesungguhnya Almasih Isa Putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan kalimat-Nya yang disampaikan kepada Maryam, dan Roh dari-Nya...
  Ayat sesungguhnya,
  "Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu , dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, 'Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan roh dari-Nya . Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan : " tiga", berhentilah . lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah menjadi Pemelihara. QS Al-Maidah 171

  Udahlah, sepertinya cukup menjelaskan, yang pasti ia bukanlah dari golongan kalian (Kristen).

  BalasHapus
 87. Mengerti dulu apa itu kalimatNya dan Roh Nya.

  KalimatNya adalah FirmanNya yang menjadi manusia

  Roh Nya adalah Roh Allah yang menjadi manusia.

  ayatmu di Qs Al maidah 171 adalh benar karena Allah bukan 3.

  Sekarang saya tanya : Allah ada dimana ? di surga bukan ?...kalau beliau ada di surga terus siapa yang memenuhi langit dan bumi karena firman Allah berkata demikian terus siapa yang ada di hati orang percaya ?

  mana mungkin Allah yang ada duduk di tahta Nya di surga dalam waktu yang sama memenuhi langit dan bumi dan dalam saat yang sama Beliau ada di hati orang yang percaya padaNya.

  J A N G A N pernah berpikir mengenai ALLAH dengan pola pikir manusia....karena akal manusia tidak akan sanggup mengertinya. padahal Firman Nya Ya dan Amin.

  Bagi manusia mustahil tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil.

  Beliau sekarang ada di TahtaNya dan bahkan memenuhi langit dan bumi dan saat yang sama ada dalam hati manusia yg percaya padaNya dan saat Isa lahir....Roh Allah menjelma menjadiNya.

  Jika Dia hanya utusan.....dan benar Dia di utus karena ada tugas yang di emban.

  Kenapa gelarNya jauh lebih tinggi dari Muhammad dari Jibril.....

  kalau memang muhammad adalah nabi penyempurna dan islam yang meyempurnakannya. kenapa gelar yang begitu hebat hanya ada pada diri ISA dan bukan muhammad dan bukan malaikat atau nabi musa, ibrohim, nuh...dll ?

  Siapakah di antara semua yang ada mempunyai gelar seperti itu ?

  Kalimat Allah
  Roh Allah
  Terkemuka surga dunia
  Imam mahdi
  Hakim akhir zaman
  Jalan yang lurus
  terdekat dengan Allah
  Suci

  semua gelar ini kenapa kok bukan Muhammad ? bukan para nabi pendahulu ? dan bukan para malaikan ? K E N A P A........

  tidak adakah satupun dari kalian yang pernah coba untuk MEMAHAMINYA ?.......

  KARENA DIA ADALAH JELMAAN ROH ALLAH.

  BalasHapus
  Balasan
  1. semua gelar itu ada karena pemberian dari Allah, jika Allah tidak memberi gelar itu maka tidak ada gelar itu ke pada isa, jadi Allahlah yang berhak disembah karena Allah yang memiliki gelar itu

   Hapus
 88. Terlalu istimewa jika ada seorang anak manusia yang mempunyai gelar begitu hebat.

  dalam kehidupan kita tidak ada yang memperoleh gelar kerajaan seperti Raja, Pangeran, Putri Raja kalau bukan keturunan Raja.

  Apalagi dalam pemerintahan surga.....SIAPA yang punya gelar itu.....kalau bukan Dia sendiri yang turun ke bumi.

  semoga bermanfaat

  BalasHapus
  Balasan
  1. Sy mau tanya, apakah seseorang harus menjadi orang yang suci, terkenal, terpandang, berkuasa, untuk memberitakan sebuah KEBENARAN?

   Setiap Nabi Allah, pasti memiliki keistimewaannya masing2 . Hanya saja para Pengikutnyalah yang egois lalu mengartikannya sebagai Tuhan, atau anak Tuhan. INGAT!!!, Yesus Isa AlMasih itu bukanlah golongan kalian orang-orang kafir (Yahudi dan Nasrani), dia itu Islam, dari zaman Nabi Adam sampai
   Muhammad semuanya Islam, Nggak ada yang Yahudi atau Nasrani.

   Logika Manusia itu jauh dengan Logika Allah, memang kekuasaan Allah itu nggak terbatas, tetapi kalau Isa disebut anak Allah, itu sangat mustahil bagi-nya, kok bisa Allah disamakan dengan yang lain, dan dipersekutukan, itu bisa saja masuk Logika Manusia, namun tidak dengan Allah.

   INGAT!!! Allah itu Esa, dan apa Esa itu? Esa itu satu dan satu-satunya (tunggal). Bukan Tiga terus jadi satu.

   “...Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan dia” (QS Al-Ikhlas:3-4)

   “Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi HAMBA ALLAH dan tidak (pula enggan) malaikat-malaikat terdekat kepada Allah...(QS An-Nisa:172)

   Hapus
 89. Agamamu adalah agamamu, dan agamaku adalah agamaku...
  Sesunggunya Tuhan lebih mengetahui segalanya dibandingkan kalian (umatnya)
  Yang tau yang bener dan yang salah cuma Tuhan,, terserah kalian lebih percaya dengan ajaran agama apa...
  Katanya Indonesia ini Bhineka Tunggal Ika,, berbeda-beda tetapi tetap satu jua...
  Tetapi dengan perbedaan agama saja sudah menimbulkan perpecahan seperti ini...

  Soal agama,, itu kepercayaan masing-masing, tidak perlu diperdebatkan sampai seperti ini...

  BalasHapus
  Balasan
  1. "Agamamu adalah agamamu, dan agamaku adalah agamaku..." tapi kenapa quran mencaci maki agama kristen dan yahudi dan orang yg tak beragama ?

   Hapus
 90. Memang nggak ada gunanya perdebatan, karena mata hati tertutup akan hal ini.

  BalasHapus
  Balasan
  1. aq ngak pengikut agama berseri, pastinya akan dibuat cerita2 yang seru dlm ceritanya agar mendapatkan pengikut yang banyak.

   Hapus
 91. Argumen apapun bisa dibuat untuk mendukung doktrin yesus sebagai juru selamat, tuhan, dan gelar-gelar lainnya bisa dibuat dengan ayat-ayat apa saja. Saya mencintai Yesus, menghormati dan meneladani perbuatannya karena beliau salah satu Nabi yang terkemuka di dunia dan beliau diberi amanah Kitab Injil tapi saya TIDAK menyembahnya.

  BalasHapus
  Balasan
  1. setidak tidaknya kamu mencintaiNya..terima kasih.. salam kasih dari saya :).

   Hapus
 92. Dear Arsyad irsyad. Islam bermula pada tahun 611 ketika wahyu pertama diturunkan kepada rasul yang terakhir yaitu Muhammad bin Abdullah di Gua Hira', Arab Saudi.
  Muhammad dilahirkan di Mekkah pada tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah (571 masehi).
  1. Belajar Sejarah biar pintar dikit, dan tida bego amat.
  2. Sejak nabi Adam & sampai Isa semua Islam, berdasarkan Ditas ber arti Muhammad duluan lahir dari adam, karena Muhammad memploklamirkan Islam baru tahun 611.

  Pasti jawabanmu setiap agam yang menyembah satu allah pasti Islam.

  Orang Kristen sejak lahir diajarkan menyembah Tuhan yang Esa (satu bukan tiga seperti logika kamu) Sampai kapanpun. Orang kristen mempunya Tuhan yang Esa.

  Sekarang ada di Sorga " YESUS " namanya.
  anda sekaang anda dimana Ya ???, sampai generasi kapan umatnya mendoain dia terus.

  Kalau Tuhan Yesus sudah menyiapkan Tempat bagi orang percaya sama Dia. Haleluya.

  Nabi


  BalasHapus
 93. yohanes 14 ayat 9 kata Yesus kepadanya: telah sekian lama Aku bersama sama kamu ,filipus,namun engkau tidak mengenal Aku?
  barang siapa telah melihat Aku ia telah melihat bapa ; bagamimana engaku berkata tunjukanlah Bapa itu kepada kami

  yohanes 14 ayat 10 tidak percayakah engkau, bahwa Aku di dalam Bapa ,dan Bapa di dalam Aku?
  apa yang Aku katakan kepadamu,tidak Aku katakan dari diriku sendiri TETAPI BAPA,YANG DIAM DI DALAM AKU,Dialah yang melakukan pekerjaanNya

  ALLAH itu penuh kasih... cari tau makna kasih ya teman teman semua .karna hidup orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat,sebagai hakim yang adil penuh dengan kasih...

  BalasHapus
  Balasan
  1. Allah yang penuh kasih dan saying bukan yesus

   Hapus
 94. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 95. yohanes 14 ayat 11 percayalah kepadaKu,bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku; atau setidak tidaknya percayalah karena pekerjaan pekerjaan itu sendiri.

  walaupun teman teman tidak percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat.percayalah akan pekerjaan pekerjaan yang telah di buatNya dan silakan baca di alquran apa saja yang Telah Dia lakukan.dan tolong jangan menghina Tuhan Yesus itu seperti kalian menghina isa almasih yang kalian anggap nabi....karena bagiku agama tidak menyelamatkan melainkan Iman kita kepadaNya...

  salam kasih :)

  BalasHapus
 96. Kami umat Islam tidak pernah yang namanya menghina Nabi, termasuk Isa Al-Masih, kami mengimaninya dan kami mempercayainya, namun bukan sebagai Tuhan, melainkan utusan Tuhan, kalau ia Tuhan, sudah pasti ketahuan sejak dulu di dalam Al-Quran.

  Nabi Isa diperkuat oleh Rokhlul Kudus ciptaannya, dan yang dimaksud dengan “kalimatnya”, bukan berarti apa yang diucap Nabi Isa adalah Firman-Nya,yang dimaksud adalah kalimat “Kun” atau “jadilah”, yang disampaikan melalui Maryam pada saat penciptaan Nabi Isa.

  “Sesungguhnya, penciptaan Isa disisi Allah, seperti (penciptaan) Adam, Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman jadilah, maka jadilah ia...” (QS Al-Imran:59)

  “Dan tiada kami menutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam”. (QS Al Anbiyaa:107)

  Sekali lagi, Isa AlMasih bukanlah Tuhan apalagi anak Tuhan, ia adalah sosok Nabi yang dirahmati, dan juga Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat Manusia, dan janganlah kalian menghina/ apalagi mencemooh Nabi Muhammad. Dan nubuat beliau sebenarnya ada, namun entah dihilangkan atau dirubah, wallahualam

  Biarlah, kita tunggu, kita tunggu kebenaran dari Allah, pada saatnya nanti, Isa AlMasih akan menjadi hakim yang adil kepada seluruh manusia. Apakah ia akan turun dengan membawa salib seraya berkata ”haleluya...haleluya...haleluya...” atau seperti sabda Rasulullah:
  “Demi Zat yang menguasai diriku. Sungguh, telah dekat waktunya Isa bin Maryam turun kepada kalian untuk menjadi hakim yang adil. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi dan tidak menerima upeti. Harta akan melimpah, sehingga tak seorang pun mau menerimanya”

  BalasHapus
 97. baca gan dimari :

  Sesungguhnya tidak ada satu pun ayat di Injil mana pun yang mengatakan secara langsung bahwa Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan, yang ada justru sebaliknya yang menyuruh umat dan muridnya menyembah Allah yang Esa ( Ini ada ayatnya di Injil ).
  Kesalahan dalam penterjemahan YOHANES 13:13 yang dimanfaatkan oleh Umat Kristen
  Suatu ketika Yesus membenarkan dirinya dipanggil murid-muridnya dengan sebutan guru dan tuan, bahkan ditegaskan lagi oleh Yesus memang akulah guru dan tuan”Kamu menyebut aku guru dan tuan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan tuan.”Yesus disebut sebagai guru karena mengajarkan kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran dan petunjuk hidup kepada murid-muridnya dan Yesus disebut tuan karena nasehat dan pengajarannya selalu ditaati murid-muridnya, maka pantaslah Yesus disebut guru dan tuan. Kata tuan dalam ayat di atas adalah terjemahan dari kata mar dalam bahasa Ibrani/Aramaic yaitu bahasa sehari-hari Yesus, kata mar biasa diberikan kepada orang yang dihormati dan di taati. Namun ternyata dalam penterjemahan ayat tersebut ke dalam bahasa yang bukan bahasanya Yesus kata tuan dalam ayat di atas telah berubah menjadi Tuhan, yang jauh menyimpang dari ucapan Yesus, sehingga lafal ucapan Yesus tersebut menjadi :”Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan.” Yohanes 13:13Tentu saja perubahan ini di manfaatkan oleh umat Kristen sebagai dalil bahwa Yesus pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan.Sesungguhnya perubahan kata dari tuan menjadi Tuhan justru akan semakin menimbulkan kontradiksi di dalam Injil itu sendiri, bahkan akan sangat bertentangan dengan ucapan- ucapan Yesus di dalam puluhan ayat-ayat yang lain, satu saja contoh ucapan Yesus yang bertentangan dengan Yohanes 13:13 bila kata tuan dirubah menjadi Tuhan :”Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yg telah Engkau utus.” Yohanes 17:3Dalam Yohanes 17:3 tersebut Yesus mengatakan bahwa Tuhan satu-satunya hanyalah Allah dan dipertegas lagi bahwa Yesus hanyalah seorang utusan Allah, kalau kata mar diterjemahkan menjadi Tuhan maka Yohanes 13:13 akan sangat kontradiktif dengan Yohanes 17:3, tetapi kalau kata mar diterjemahkan sebagai tuan maka antara Yohanes 13:13 dan Yohanes 17:3 akan saling mendukung dan menguatkan. Umat Kristen nampaknya sangat memaksakan untuk mengubah ucapan Yesus yang berarti tuan menjadi Tuhan, agar ada dalil yang mengokohkan ketuhanan Yesus, hal ini karena tidak ada satu ayat-pun yang mendukung ketuhanan Yesus yang berupa pengakuan Yesus secara langsung bahwa dirinya adalah Tuhan, dan satu-satunya ayat yang mudah untuk diubah artinya adalah Yohanes 13:13, namun dengan mengorbankan keabsahan dan keserasian Alkitab itu sendiri.Perubahan kata tuan menjadi Tuhan terjadi ketika kata MAR dalam bahasa Ibrani yang berarti tuan, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi KURIOS, kata kurios dalam bahasa Yunani memiliki empat arti yaitu :– Pemilik — tuan — tuhan – Tuhan –Rupanya para penginjil mengartikan kurios sebagai Tuhan dalam ayat tersebut, padahal semestinya arti yg sesuai dengan ucapan Yesus dan tdk bertentangan dengan ayat-ayat yg lain adalah tuan. Dari uraian di atas baik ditinjau dari segi tata-bahasa Ibrani ke Yunani dan ditinjau dari keserasian dengan ucapan-ucapan Yesus yang lain, maka pengakuan Yesus yang sesungguhnya adalah : AKULAH GURU DAN TUAN Bukan AKULAH GURU DAN TUHANSehingga tidak ada satu ayatpun dalam Alkitab Yesus pernah mengatakan akulah Tuhan, tetapi akan banyak ditemukan ayat-ayat pengakuan Yesus bahwa dirinya hanyalah utusan Allah dan bahwa hanyalah Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan Esa.

  BalasHapus
 98. Tetapi Yesus berseru kata-Nya: "Barangsiapa percaya kepada-Ku, ia bukan percaya kepada-Ku, tetapi kepada Dia, yang telah mengutus Aku; q 12:45 dan barangsiapa melihat Aku, ia melihat Dia, yang telah mengutus Aku. r 12:46 Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, s supaya setiap orang yang percaya kepada-Ku, jangan tinggal di dalam kegelapan.
  19:26.

  mksd dri firman ini : (YOHANES 12 : 44-46 ), Yesus berseru kata-Nya: “(1)Barangsiapa percaya kepada-Ku (Yesus/Nabi Isa), ia bukan percaya kepada-Ku(Yesus/Nabi Isa), tetapi kepada Dia(Allah), (2)yang telah mengutus Aku(Allah); dan barang siapa melihat Aku(Yesus), ia melihat Dia, yang telah mengutus Aku. (3)Aku telah datang kedalam dunia sebagai terang(Utusan Allah),
  supaya setiap orang yang percaya kepada-Ku, jangan tinggal didalam kegelapan”... arti dari ini: (1)percaya Yesus = percaya Allah SWT (2)Yesus di utus oleh Allah SWT (3) di utus untuk menerangi jalan gelap oleh Allah SWT

  BalasHapus
 99. Wah ada ladang dakwah nih,

  Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya memberikan kutipan dari Al-Qur'an karena dalam Islam kita harus kembali kepada dasar Agama yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah tidak hanya menggunakan Opini semata. berikut kutipannya:

  Wahai ahli kitab! Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu (Mengatakan Nabi Isa itu Tuhan), dan jangan lah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh, Almasih 'Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan, "(tuhan itu) tiga," berhentilah (dari ucapan itu). (itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah tuhan yang maha Esa, Maha Suci Dia dari (anggapan) mempunyai anak. Milik-Nya-lah apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. QS: An-Nisa: 171.

  dan untuk blog ini saya melihat kutipan ini,

  Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal sesungguhnya mereka tidak menyesatkan melainkan diri sendiri, tetapi mereka tidak menyadari. QS: Ali-Imran 69

  untuk digaris bawahi saja, kebohongan yang disampaikan dalam blog ini tidak menurunkan kadar ke-imanan saya sedikitpun.

  billahi fii sabilil haq, fastabiqul khaerat.

  BalasHapus
 100. Penulis blok ini bodo, sok pinter tapi bodoh..sok tau tentang islam tapi bodoh dalam mengartikan nya..sok tau tentang al.quran dan hadist tapi semakin terlihat bodoh dalam menjelaskan nya.. allahhuakbar

  BalasHapus
 101. Kelahiran isa itu unik diluar kebiasaan,tidak seperti kita yg lahir krn nafsu,tujuan Allah melahirkan isa dlm keadaan tersebut untuk mensucikan anggapan kotor terhadap maryam dan di buktikan sekali lagi sejak bayi isa sudah bisa berbicara selayaknya orang dewasa juga bertujuan untuk mengikat fikiran bani israil kalau isa tersebut akan menjadi orang yg suci untuk memimpin mereka kelak.
  Mukjizat luar biasa isa di antaranya bisa menghidupkan orang mati bukan atas nabi isa saja bahkan pada masa nabi sebelumnya juga pernah terjadi seperti pada nabi ibrahim.
  Kalaupun mereka bisa melakukan seperti apa yg Allah lakukan bukan berarti mereka ini tuhan,tetapi sekedar anugerah yg Allah berikan kepd rasulnya untuk meyakinkan bahwa dia itu seorang utusan dari tuhanya.
  Tentang lahirnya isa juga tdk perlu di taksubkan seolah2 dia memang benar benar tuhan,krn nabi adam juga tidak dilahirkan tanpa ibu dan bapak,kalau kita lihat dari keistimewaanya tentu adam lebih unik dan istimewa menurut akal,namun kita harus berkeyakinan bahwa Allah itu maha kuasa membuat apa saja yg dia sukai bahkan bangkitnya kita dari kematian nanti juga sesuatu yg luar biasa.

  Firman Allah:

  Wahai Ahli kitab (Yahudi dan Nasrani)! Janganlah kamu melampaui batas dalam perkara agama kamu dan janganlah kamu mengatakan sesuatu terhadap Allah melainkan yang benar; sesungguhnya Al-Masih Isa Ibni Mariam itu hanya seorang Pesuruh Allah dan Kalimah Allah yang telah disampaikanNya kepada Mariam dan (dia juga tiupan) roh daripadaNya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-rasulNya dan janganlah kamu mengatakan: (Tuhan itu) tiga. Berhentilah (daripada mengatakan yang demikian), supaya menjadi kebaikan bagi kamu. Bahwasanya Allah ialah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah daripada mempunyai anak. Bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan cukuplah Allah menjadi Pengawal (Yang Mentadbirkan sekalian makhlukNya).(An-Nisa ayat 171)

  Admin diatas mengutip ayat ini tetapi tidak diberikan secara lengkap,ia mengangkat masalah kalam dan ruh padahal sebelumnya dg jelas dikatakan isa itu sebagai rosul bukan sebagai tuhan yg di dipertanyakan.
  Apa yg perlu di fahami adalah mengenai sebutan kalimah atau kalam yg anda fahami itu,ia merupakan pemberitahuan Allah yg disampaikan jibril kepada maryam tidak boleh diartikan selain dari pada itu.
  Kalau dlm bahasa kita kalimat itu merupakan rangkaian kata yg mempunyai maksud dan tujuan dari sebuah kata2 yg mempunyai arti.
  Begitu juga dengan arti kalam,ia diambil dari kata2 kalimat itu,cuma yg ini berbentuk ucapan yg berupa suara.
  Jadi makna "kalimah-Nya" diatas dlm ayat itu bermaksud,sebuah ungkapan kata2 dari Allah yg mempunyai maksud yg jibril sampaikan berupa suara kepada maryam.
  Jadi tidak boleh diartikan selain dari konteks dan kedudukan ayat tersebut,apalagi menganggap isa itu kalam atau firman atau yg serupa denganya.
  Kalaupun menggandengkan isa sebagai firman tuhan ia tidak boleh ditafsirkan leterlek seperti itu seolah-olah Allah itu berkeadaan seperti manusia,tetapi perlu ditafsirkan bahwa apa yg dikatakan dan di lakukan isa itu merupakan wahyu yg datang dari Allah tidk lebih dari itu.
  Seperti mana ummat kristian mengartikan yesus anak tuhan,dan bapaknya sebagai Allah bukan berarti yesus itu anak biologis dari tuhan,dan Allah itu ayah biologis dari yesus,namun demikian kita ummat islam tidak berkeyakinan demikian.
  Roh dalam ayat diatas merupakan zat yg menghidupkan jasad,krn kelahiran manusia tanpa roh tidak akan bisa hidup,meskipun banyak versi mengatakan roh itu berbeda2 ada yg mengatakan ia sebagai nyawa dan roh itu sendiri sesuatu yg berlainan.
  Namun pada pandangan kami dalam ayat-ayat alqur'an,roh juga sebagai nyawa arti kata dlm bahasa kita.
  Apapaun sy tidk memperpanjang masalah itu tetapi pemberian roh pada isa sama seperti pemberian roh pada kita,dan roh itu sendiri adalah makhluk atau ciptaan Allah untuk makhluknya,jadi bukan roh zat bagian dari tuhan seperti apa yg di salah artikan sebagian besar ummat kristiani.

  BalasHapus
 102. setelah saya telaah kembali, sering di ikut sertakan nama Allah didalam debad atau dialog diatas. bahwasanya nabi isa ada karena Allah, firman itu ada karena Allah, artinya yang tidak berawal dan berakhir hanyalah Allah. jadi untuk apa pusing pusing mendebadkan ciptaan Allah. diatas sudah jelas bahwa semua itu karena kehendak Allah jadi Tuhan yang pantas di sembah hanyalah Allah bukan ciptaanNya.......

  BalasHapus
 103. satuhal lagi Al - Qur'an adalah penyempurna dari semua kitab kitab terdahulu, karena tidak mungkin orde lama masih berlaku jika sudah ada orde baru.

  BalasHapus
 104. lahaula walakuata illabillah artinya tiada daya dan upaya melainkan Allah lah yang Maha Kuasa. tidak ada suatu hal apapun terjadi tanpa kehendak Allah

  BalasHapus
 105. Ada banyak komentar yg dihapus oleh admin.. bukti klu blog ini kurang fear..
  Ada dalil2 yg tidak bs di jawab oleh admin.. pdhal dia selaku tuan rumah..
  Terutama soal dalil yg menyudutkan islam agama penuh kekerasan,ternyata di kristen jg ada anjuran pembantain..
  Tentang nabi muhamad yg suka seks,ternyata di kristen ayat2nya malah ada yg porno..
  Tentang keaslian injil jg tdk terjawab,harusnya wajib bagi memberi jawaban kalu memang injil orisinil..
  Sudahlah.. dari debat bs kita renungkan masing2..
  Peace..

  BalasHapus
 106. Ada banyak komentar yg dihapus oleh admin.. bukti klu blog ini kurang fear..
  Ada dalil2 yg tidak bs di jawab oleh admin.. pdhal dia selaku tuan rumah..
  Terutama soal dalil yg menyudutkan islam agama penuh kekerasan,ternyata di kristen jg ada anjuran pembantain..
  Tentang nabi muhamad yg suka seks,ternyata di kristen ayat2nya malah ada yg porno..
  Tentang keaslian injil jg tdk terjawab,harusnya wajib bagi memberi jawaban kalu memang injil orisinil..
  Sudahlah.. dari debat bs kita renungkan masing2..
  Peace..

  BalasHapus
 107. Ada banyak komentar yg dihapus oleh admin.. bukti klu blog ini kurang fear..
  Ada dalil2 yg tidak bs di jawab oleh admin.. pdhal dia selaku tuan rumah..
  Terutama soal dalil yg menyudutkan islam agama penuh kekerasan,ternyata di kristen jg ada anjuran pembantain..
  Tentang nabi muhamad yg suka seks,ternyata di kristen ayat2nya malah ada yg porno..
  Tentang keaslian injil jg tdk terjawab,harusnya wajib bagi memberi jawaban kalu memang injil orisinil..
  Sudahlah.. dari debat bs kita renungkan masing2..
  Peace..

  BalasHapus
 108. بسم الله الرحمن الرحيم
  Saya jawab keraguan anda untuk hal ini.
  Anda tulis di artikel anda begini...
  "wa innahu la ilmul lisaati fala tamtarunna biha wattabi un, hadzaa shiraatum mustaqiim."
  "Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus. Az Zukhruf 43:61

  Di situ Al Qur'an menyatakan bahwa Isa memberi pengetahuan tentang hari kiamat....dst

  saya katakan: (!) Lagi2 anda salah dalam mengartikan bahasa arab.
  anda artikan lailmul lissaati...dengan :"dan sssungguhnya Isa itu benar2 memberi pengetahuan ttg hari kiamat..."

  yang benar ialah.:" dan sesungguhnya Isa itu ialah TANDA akan datangnya/dekatnya hari kiamat..."

  sangat berbeda maknya bukan??!

  Isa ialah tanda di antara sekian tanda datangnya /dekatnya kiamat,Tanda bahwa ketika isa turun berarti kiamat sebentar lagi ,krn isa diutus oleh Allah ke dunia menjelang kiamat. Dan memang begitulah adanya,ia akan datang nanti mnjelang kiamat,BUKAN sebagai nabi,tapi sebagai HAKIM(pengadil). Untuk menumpas dajjal.

  Kalau anda artikan isa itu bnr bnr memberi pengetahuan ttg kiamat(kapan terjadinya kiamat dll) maka jelas ini adalah tafsiran yg anda buat buat sendiri!
  Tdk ada yg tahu kiamat kecuali Allah
  Spti dlm surah Luqman.

  Sekarang kita bahas ttg hakim yg adil.
  isa bin maryam akan turun ke bumi nanti, sbg hakim,dan akan menjadi pengikut nabi Muhammad alaihish sholatu wassalam, bukan lagi sbg nabi krn tdk ada nabi stlh diutusnya nabi Muhammad alaihish sholatu wassalam,siapapun dia. Sekiranya nabi musa masih hidup stlh nabi muhammad diutus maka tdk halal baginya kecuali mengikuti ajaran nabi Muhammad shollallahu alaihi wa sallam.
  Isa akan menumpas babi,mematahkan salib,menghapus jizyah(pajak bagi org kafir)krn tdk ada pilihan kcuali masuk islam atau diperangi,tdk ada lagi uang tebusan bayaran utk menghindar, ia akan mengejar dajjal dan bergabung bsama pasukan almahdi, dan sholat shubuh di belakang imam mahdi di.menara putih damaskus. Ia akan hidup slm tujuh tahun lalu wafat dan dikuburkan jasadnya di tanah,krn dari tanahlah manusia berasal dan ke tanahlah mrk dibalikkan dan dri tanahlah akan dibangkitkan ktk sangkakala bertiup nanti.
  sekarang isa ada di langit di samping Allah,dan akan turun kelak. Sebagai hakim yg adil.
  kenapa hakim yg adil??karena ia akan mjd saksi bg non muslim/ahlu kitab yahudi n nasrani bahwa mereka telah salah,bahwa isa bukanlah spti yg mereka anggap,shgg mrk pun akan mengimani mempercayainya sblm isa wafat nanti,adapun skrg ia blm mati,masih di langit. org yahudi iran,asfahaN akan mjd tentara dajjal,dan akhirnya berhasil dibunuh oleh nabi Isa alaihis salam di pintu Lud. Seperti garam yg meleleh terkena air. Binasalah yahudi,.bhw mrk tdk lah menyalib isa.

  BalasHapus
 109. Allah tidak akan mengumpulkan dua kematian dalam satu jiwapun.
  hidup>mati>hidup kembali....(pernyataan yg benar)
  hidup>mati>hidup kembali>mati kembali...(pernyataan yg salah)
  Seluruh jasad manusia pasti akan dibangkitkan kembali nanti...
  Tidak ada yg tersisa satupun,semua akan kembali hidup
  Hanya saja berbeda,ada yg hidup menuju neraka kekal abadi selama lamanya
  Ada yg hdup menuju surga yg abadi penuh kenikmatan dan tdk ada kelelahan di sisi Allah Tuhan semesta alam...
  Bukan berarti sesuatu yg tdk bs kita indra adalah sesuatu yg tak ada...
  Justru indra kita yg tdk mampu menangkapnya...
  Ruh adalah ada...
  Namun,kita tak sanggup melihatnya...
  Allah ada,


  Namun...

  kita tak mampu melihatNya,di dunia ini...
  Nanti kelak di surga kita pasti akan melihatNya,kita merindukan perjumpaan dgMu wahai Allah, dan ingin melihat wajahMu yg mulia...

  semuanya adalah milik Allah...
  Dan akan kembali lagi kpdNya...
  Kita adalah sejatinya ruh dari Allah...
  Diutus /ditiupkan ke rahim ibu ibu kita, setelah Allah firmankan jadilah,lalu diutuslah malaikat utk meniup ruh pada rahim ibu ibu kita...
  Dan ibu ibu kita juga ruh dri Nya,begitu seterusnya,sampai Adam...

  kita adalah semuanya hamba Allah...
  Tunduk pd perintahNya...
  Allah maha Mampu,jika Dia berkehendak hanya mengucapkan kun (jadilah) fa yakun (maka jadilah).
  Sengan kalamNya itu....semua jadi ada yg sebelumnya tdk ada...
  Tapi Dia adalah ada tanpa ada sebelumnya,tdk beranak tdk diperanakkan,Dia adalah kekal,
  Dia adalah ada sebelum semua ada,sebelum kata sebelum ada,Dia ada tanpa didahului oleh kata kata,tanpa firman...tanpa ada yg tahu hakikat Dia yg sebenarnya,pusing bro kalau dipikir,ga usah dipikir!

  ruh Allah artinya ruh pemberianNya..
  bait Allah artinya rumah Allah/ka'bah, bukan berarti ka'bah adalah Allah...
  Ini fungsinya utk memberi penghormatan dg disandarkannya hal itu kpd Allah..

  seperti halnya dikatakan "tamu tamu Allah" atau "keluarga Allah" bukan berarti tamu tamu itu atau keluarga itu adalah Allah!!!
  Namun sekali lagi ini hanya untuk penghormatan atau perhatian yg lebih dari Allah kpd makhlukNya..

  semua manusia adalah dari ruh. Shgga tdk ada yg istimewa dari nabi Isa dari sisi ruh. Permisalannya di sisi Allah sebagaimana Adam,dicipta dari tanah lalu dikatakan kun fa yakun
  Kalau anda berkata,:"isa adalah ruh Allah. Berarti bagian Allah.."
  Kita jawab:" kita tdk menetapkan Allah punya ruh ,tdk pula kita meniadakannya.karena kita tak tau hakikatNya...Tdk ada keterangan dri Nya...jadi sudahlah.
  Kalau dikatakan ruh itu semua dariNya,Kita pun semua dri ruh Allah..apakah maknanya kita adalah Allah?atau anakNya??!maha suci Allah dari segala kerendahan...
  ataukah ruh selain Isa bukan ruh Allah?? Malaikat jibril pun ruh kudus,  BalasHapus
 110. Kalau seandainya Isa adalah ruh Allah yg artinya bagian dari Allah sndiri,berarti konsekuensinya ialah ketika Dia berfirman kun(jadilah),itu baru jadi jasad Isa,belum dikasih ruh...belum hidup...iya kan?
  Sama seperti manusia yg lain,
  Allah berkehendak menciptkan bayi misalnya akan Dia katakan,kun...seorg ibu pun mengandung...jadilah seorg makhluk baru yg blm pernah ada sebelumnya...
  dan Janin sebelum genap 4bulan,dia hanyalah seonggok daging...blm hdp
  Baru stlh lwt empat bln ditiupkan ruh dri Nya...Di sini , tdk perlu kiranya ucapan kun dua kali...Yg ada ialah tinggal meniupkan ruh ke janin tsb...

  lalu darimana ruh itu??
  Allah yg tahu...

  lalu apa beda dg penciptaan Isa??
  Tdk ada bedanya...
  INGAT! Kata kun adalah utk menciptakan makhkuk
  Namun apakah ruh juga diciptakan dg kun??

  tdk ada yg tahu selainNya...
  Intinya adalah, masalah ruh belakangan...
  Karena tdk pakai kata kun,berarti ruh itu bukan termasuk makhluk??
  Hmm...tdk bs jawab...

  kalau jawabnya ruh itu adalah bukan makhluk,berrti kita semua hakikatnya bkn makhluk!
  Tapi kalau jawabnya ruh itu makhluk,pertanyaannya kenapa ada makhluk yg diciptakan tanpa diucapkan kun??bukannya tadi kata kun itu utk jasad saja bukan ruh??
  *...hmm


  BalasHapus

Terjemahan

 
Copyright © 2011. Islam Dalam Fakta - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger