Headlines News :
Home » , , , » Dalam Islam, hanya ISA ALAHISALAM yang sangat diagungkan

Dalam Islam, hanya ISA ALAHISALAM yang sangat diagungkan

Written By Islam Dalam Fakta on Selasa, 25 Desember 2012 | 19.10

Assalaamu'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. 

Saudara-saudaraku, janganlah kita saling hina dan saling ejek antar agama. Sesungguhnya kita semua bersaudara, dan Sang Pencipta telah memberi kita agama, di mana walau berbeda-beda, namun mengarah pada satu tujuan, yaitu kepada Sang Junjungan Manusia yang terpuji di dunia dan di akherat. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Almasih Isa Alahisalam. 

Bahkan dalam agama Hindu sekalipun, sosok yang dinantikan dan diagungkan juga sosok Almasih Isa. Di dalam Sloka 9:11 tertulis: Orang **** mengejek diriku bila AKU menurun dalam bentuk diri manusia karena mereka tidak mengerti bentuk rohaniKU sebagai TUHAN YANG MAHA ESA yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada. 

Sloka ini memperkenalkan TUHAN YANG MAHA ESA, tanpa nama-pribadi, berbentuk rohani, tidak terbuat dari kayu atau pun batu; Yang Esa serta berkuasa atas segala sesuatu. Sadar atau tidak, Sloka ini nubuatan tentang menurun atau menitisnya TUHAN, tampil dalam bentuk manusia. Lalu orang-orang **** mengejek. Satu-satunya manusia yang menyandang ciri titisan TUHAN adalah Yesus-Anak-Manusia, yang mendemonstrasikan kuasa-kuasa Sorgawi, namun diejek, bahkan disalibkan oleh orang-orang yang (beragama, namun) tidak mengerti tentang ROH TUHAN! 

Catatan: 
Menitis adalah istilah khas ajaran Hindu, di mana Penghuni Swargaloka diyakini dapat menitis ke dalam bentuk manusia, sementara pribadi yang awal tetap menghuni Swargaloka (Swarga=sorga, Loka=rumah); titisannya tampil selaku makhluk bumi (manusia atau hewan). 

Luar biasa nubuatan yang dari India, dari zaman Abraham ini. Ada kebenaran di dalam pengajaran tentang "penitisan" ini. Jika umat beragama mengakui bahwa TUHAN adalah Yang Maha Kuasa, tentu Yang Maha Kuasa atau Yang Maha Pencipta mampu melakukan penitisan. Siapa yang berani melarang TUHAN? 

Akhir kata, Saudara-saudaraku, janganlah kita saling bertengkar dan saling mengunggul-unggulkan agama sendiri yg benar, karena sebenarnya semua agama, mengarah pada satu junjungan ROHANI yg dinanti-nantikan, yaitu ALMASIH ISA atau yang oleh orang-orang Kristen dinamakan Yesus Kristus. 

Tidak ada gunanya kita menuduh kitab agama lain sebagai kitab yang jelek, penuh ajaran jahat, banyak kontradiksi, dan lain sebagainya, karena kitab kita sendiri pun kalau disorot juga akan kelihatan penuh kejelekan, penuh ajaran jahat, banyak kontradiksi. Jangan kita saling menjatuhkan dengan memandang perbedaan-perbedaan yang ada, tapi marilah kita bersatu, lihatlah persamaan-persamaannya, dan satukan visi dan pandangan untuk melangkah ke jalan yg benar. 

Semoga saran dan nasehat saya ini bermanfaat. 

Apa kata Muhammad tentang Almasih Isa? 

Hanya Isa Anak Maryam yang langsung masuk Syurga sebab Dia suci. (Maryam, 19:19) 

Bahkan Dia terkemuka di dunia dan di akhirat … (Al Imran, 3:45) 

1. Isa AS ialah jalan yang lurus yang patut diikuti 

Az Zukhruf, 43:61 
"Wa innahu la'ilmu lis saa'ati fa laa tamtarunna bihaa wa tabi'unni haadzaa shiraathum mustaqiim…"

Dan sesungguhnya Isa itu benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat kerana itu janganlah kamu ragu tentang hari kiamat itu dan ikutlah Aku. Inilah jalan yang lurus …
 

2. Isa AS pembawa keterangan dan patut ditaati 

Az Zukhruf, 43:63 
"Wa lammaa jaa-a 'Isa bil bayyinaati qaala qad ji'tukum bil hikmati wa li ubayina lakum ba'dhal ladzii tathtalifuuna fiihi fat taqullaaha wa athii'u…"

Dan tatkala Isa datang membawa keterangan. Dia berkata sesungguhnya Aku datang membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian yang apa kamu perselisihkan tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaKu…
 

3. Isa AS mengatakan perkataan yang benar 

Maryam, 19:34 
"Dzaalika 'isabnu Maryama qaulal haqqil ladzil fiihi yamtaruum…"

Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenaranNya…
 

4. Isa AS itu utusan Allah dan FirmanNya 

An Nisa, 4:171 
"Inamal Masihu 'isabnu Maryama rasullahi wa kalimatuhu …"

Sesungguhnya Isa Al Masih putra Maryam itu utusan Allah dan FirmanNya…
 

5. Isa AS adalah Roh Allah dan KalimatNya 

Hadis Anas bin Malik hal.72 
"Isa faa innahu Rohullah wa kalimatuhu…"

Isa itu sesungguhNya Roh Allah dan FirmanNya
 

6. Isa AS adalah Roh Allah yang menjelma menjadi Manusia yang sempurna 

Maryam, 19:17 
"… arsalnaa ilaihaa ruuhanaa fa tamatstsala lahaa basyaran sawiyya."

…Kami mengutus Roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya menjadi Manusia yang sempurna…
 

7. Isa AS adalah satu-satunya Imam MAHDI 

Hadis Ibnu Majah 
"Laa mahdia illa isabnu Maryama…"

Tidak ada Imam MAHDI selain Isa putra Maryam…
 

8. Isa AS dilahirkan bukan dari bapa Insani, tetapi dari Roh Allah 

Al Anbiyaa, 21:91 
"Wallatii ahshanat farjahaa fa nafakhnaa fiihaa mir ruuhinaa Wa ja'alnaahaa wabnahaa ayatal lil 'aalamiin"

Ingatlah kisah seorang perempuan yang memelihara kehormatannya (Maryam) lalu Kami tiupkan kepadanya Roh Kami (Roh Allah) dan Kami jadikan dia dan Anaknya tanda (kuasa Allah) bagi semesta alam.
 

9. Isa AS lahir, mati dan dihidupkan kembali 

Maryam, 19:33 
"Wa salaamu 'alayya yauma wulittu, wa yauma amuutu, wa yauma ub'atsu hayaa."

Dan sejahtera atasNya pada hari Dia dilahirkan, pada hari Dia wafat, dan pada hari Dia dibangkitkan hidup kembali."
 

10. Isa AS mati, diangkat dan pengikutNya dipilih atas orang kafir 

Al Imran, 3:55 
"Idz qaalallahu yaa Isa, innii mutawafiika, wa raafi'uka ilayya, wa muthahhiruka minal ladzinaa kafaruu, wa jaa'ilul ladzina tabauka fauqal ladzina kafaruu ilaa yaumil qiyamati."

Ingatlah tatkala Allah berfirman; Hai Isa, sesungguhnya Aku akan mewafatkanMu, dan mengangkatMu depadaKu, dan akan menyucikan Engkau dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutiMu diatas mereka yang kafir hingga hari kiamat."
 

11. Isa AS menyembuhkan orang buta sejak lahir 

Al Imran, 3:49 
"Wa ubriul akmaha, wal abrasha, wa uhyil mautaa bi idznillah."

Dan Aku menyembuhkan orang bita sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak, dan Aku sanggup menghidupkan orang mati dengan seizin Allah.
 

12. Isa As menghidupkan orang mati 

Al-Maidah, 5:110 
"… wa idz tuhuriijul mautaa biidzni…"

… dan diwaktu Kamu mengeluarkan orang mati dari kubur (menjadi hidup) dengan izin Ku…
 

13. Isa AS diberi mujizat dan Roh Kudus 

Al Baqarah, 2:253 
"Wa aatainaa 'isabna Maryam bayyinaati wa ayyadnaahu bi ruuhil qudusi."

Dan Kami berikan kepada Isa putra Maryam, beberapa mujizat serta Kami perkuat Dia dengan Roh Kudus.
 

14. Kafirlah orang yang menolak Isa AS 

An Nisa, 4:156 
"Wa bi kufrihim wa qaulihim 'alaa Maryama buhtaanan 'azhiimaa."

Dan kerana kekafiran mereka (terhadap Isa) dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zinah).
 

15. Isa AS akan diimani oleh semua ahli kitab 

An Nisa, 4:159 
"Wa im min ahlil kitaabi illa la yu'minanna bihi qabla mauthihiiwa yaumal qiyaamati yakunnu 'alaihim syahiidaa."

Dan tidak seorangpun dari ahli kitab melainkan akan beriman kepada Isa sebelum matiNya, dan pada hari kiamat. Dia menjadi Saksi terhadap mereka.
 

16. Tidak menurut Taurat dan Injil, maka tidak dipandang beragama 

Al Maidah, 5:68 
"Qui yaa ahlal kitaabi lastum 'alaa syai-in hattaa tukimut tauraata wal injiila wa maa unzila ilaikum mir rabbkum"

Katakanlah: "Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran ajaran Taurat, Injil dan apa apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.
 

17. Al Quran induk dari Taurat dan Injil 

Az Zukhruf, 43:4 
"Wa innahu fii ummil kitaabi ladainaa ia 'aliyyuna hakiim."

Dan sesungguhnya Al Quran itu dalam induk Alkitab, di sisi Kami adalah tinggi dan penuh hikmat.
 

18. Isa AS berkuasa/terkemuka di dunia dan di akhirat 

Al Imran, 3:45 
"Idz qalatil malaikatu yaa Maryama innallaaha yubasyiruki bi kalimatim minhus muhul masihu 'isabnu Maryama wajihan fiddun-yaa wal akhirati wa minal muqarrabiin."

Ketika malaikat berkata, hai Maryam sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan Kalimah daripadaNya namannya Al Masih putra Maryam, terkemuka di dunia dan di akhirat dan orang yang paling dekat pada Allah.
 

TEMAN YANG MAHA TINGGI 

Doa Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat: 
Ya Allah! Ampunilah saya! Kasihanilah saya dan hubungkanlah saya dengan Teman Yang Maha Tinggi …(Hadis Shahih Bukhari 1573) 

Lalu beliau mengangkat tangannya sambil mengucapkan: 

"Teman Yang Maha Tinggi"
Lalu beliau wafat dan rebahlah tangan beliau.
 
(Hadits Shahih Bukhari 1574) 

Siapakah "Teman Yang Maha Tinggi" itu? 

Menurut catatan para Hadis Sahih Bukhari, ialah "Malaikat dan Nabi-nabi". Malaikat tidak disebut yang Maha Tinggi, jadi "teman" beliau bukan malaikat tetapi seorang nabi. Lalu siapakah diantara nabi yang layak disebut: 
"Yang Maha Tinggi"? 

Nabi-nabi yang terkenal yaitu: 

"Adam Shafiyulah" = Adam AS disucikan Allah 
"Nuh Najiyullah" = Nuh AS diselamatkan Allah 
"Ibrahim Khalillulah" = Ibrahim AS dikasihi Allah 
"Isma'il Dzabiihullah" = Ismail AS dikurbankan Allah 
"Musa Kaliimullah" = Musa AS difirmankan Allah 
"Dawud Kalifatullah" = Dawud AS dipimpin Allah 
(Majmu' Syarif) 

Namun beliau telah bersabda: 
"Anaa aulan naasi bi 'iisabni Maryam fid dun-yaa wal aakhiraati wal anbiyaau ikhwaatul li'allaatin ummahaatuhum syattaa wa diinuhum waahid."

Saya yang lebih dekat Isa anak Maryam di dunia dan di akhirat. Semua nabi itu bersaudara kerana seketurunan. Ibunya berlainan sedang agamanya satu.
(Hadis Shahih Bukhari 1501) 

"…'lisabnu Maryam wajihan fid dun-yaa wal aakhirat…"

… Isa putra Maryam yang terkemuka di dunia dan di akhirat …
(Al Imran, 3:45) 

"Wal Iadzii nafsii bi layusyikanna ayyanzila fil kumubnu Maryama hakaman muqsithan"

Demi Allah yang jiwaku di tanganNya, sesungguhnya telah dekat masanya 'Isa Anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi Hakim yang Adil …
 
(Hadis Shahih Muslim 127) 

"Laa mahdiya illa isabnu Maryama"

Tidak ada Imam MAHDI selain Isa putra maryam
 
(Hadis Ibnu Majah) 

… Isa itu Rohullah, Rasullah dan Kalimatullah. 
(Anas bin Malik hal. 72, An Nisa, 4:171) 

Maka "Teman Yang Maha Tinggi" itu adalah Isa Al Masih Anak Maryam. 

"… wattabi'unni haadzaa shiraathum mustaqiim."
…ikutilah Aku, inilah jalan yang lurus.
 
(Az Zukruf, 43:61) 

Sudahkah anda menerimaNya Sebagai Pembuka/Petunjuk jalan yang lurus kepada Allah? 

Wassalaamu'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.


Sumber : Faithfreedom
Share this article :

6 komentar:

 1. kaya' tau maknanya 'alaihissalam,
  jangan suka ngarang loch....
  pangkat 'alaihissalam tuh bukan tuhan, apalagi almarsih, tukang ngarang loch

  BalasHapus
 2. Xhe, kasihan anda, apa yang dikatakan kitab anda, anda labrak sendiri. Apa yg benar dari kitab anda tentang Isa AS anda sebut itu salah, itu mengada-ada. Jadi yang benar yang mana? Lalu siapa Isa itu menurut pendalaman iman anda jika anda kata itu salah atau keliru? Kasihan anda, Allah ingin menyelematkan anda tetapi anda tidak mau. Nanti seperti Ahmad Dedad, Saking menghina roh kudus lalu ia ditulikan dan tidak bisa bicara sampai pada kematiannya. Dedad tahu Roh Kudus itu ada dan Isa itu Tuhan tetapi dia tetap tidak mau diselamatkan, ya sudah, dia memilih jalannya sendiri.

  BalasHapus
 3. Sebenarnya, agama anda itu apa?

  BalasHapus
 4. mngartikan al quran ja g becus apalagi mnafsirkan.....

  BalasHapus
 5. http://www.youtube.com/watch?v=XFifBoufTRA

  BalasHapus
 6. Nabi isa mmg rosul Allah...umat muslim kalau tidak mempercayai nabi isa ...dia bukan muslim..karna isi alquran adalah kitab zabur kitab taurat kitab injil...selebihnya firman dari Allah swt yg lgsg diterima oleh nabi muhammad...saya percaya dgn 10 perintah tuhan....tp umat kristen harus bepikir rasional....berentilah menyembah patung yg disalip...itu berhala...mau anda bilang apa pun ...itu tetap berhala....coba bacalah 10 perintah tuhan....kalau kalian mmg kristen sejati..amin

  BalasHapus

Terjemahan

 
Copyright © 2011. Islam Dalam Fakta - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger